Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 - 11:45:58 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 09/10/2019 - 2:41:30 PM | Lượt xem: 2369 | Trần Thị Thanh Thuỷ

Hưng Yên: Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trần Thị Thanh Thuỷ
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
 
Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Trên cơ sở Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của tỉnh và địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá được chú trọng thường xuyên và kịp thời.
Công tác tuyên truyền được quan tâm, đẩy mạnh. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm được các cấp ủy tổ chức nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí tỉnh đã phát huy vai trò là nòng cốt trong đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Việc đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên…được cấp ủy các cấp, Trường chính trị Nguyễn Văn Linh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quan tâm và thực hiện có hiệu quả.
Sau học tập, nghiên cứu, cấp ủy các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh về cơ bản đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; chọn việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề từng năm, những vấn đề được dư luận quan tâm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai ở hầu hết các chi bộ trong toàn tỉnh và được duy trì nền nếp. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.
 
Có được những kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị,  và sự đóng góp hết sức quan trọng của ban tuyên giáo các cấp trong vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhìn chung đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đều là những người nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm; nhiều đồng chí có năng lực, kinh nghiệm công tác; đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, tích cực, chủ động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Việc tham mưu tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một số cấp ủy vẫn còn lúng túng, chưa khoa học; một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Việc đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ chưa kịp thời; việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan chưa được quan tâm thực hiện; Việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học hiệu quả chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác còn chưa nhiều, có mặt còn hạn chế, chưa thực sự tạo sức lan tỏa, thuyết phục trong xã hội; Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn ít; một số chi đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị chưa cụ thể về nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện.
 
Những hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản sau: Một số ban tuyên giáo cấp huyện và cơ sở chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chưa cao; chưa tham mưu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng; Một số cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong công tác tuyên truyền, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trách nhiệm gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tự giác, tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan làm công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:
 
Một là, tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tập trung thực hiện tốt nội dung chủ đề toàn khóa và chuyên đề các năm trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị.
 
Hai là, tiếp tục tham mưu gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân và thực hiện các nội dung đột phá đã được Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
Ba là, tham mưu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết Trung ương khóa XII. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; triển khai hiệu quả, chất lượng việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học.
 
Bốn là, tham mưu giúp cấp uỷ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.
 
Năm là, tham mưu, đề xuất với cấp ủy quan tâm chất lượng trong việc tiếp nhận, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cơ sở; bản thân mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cần không ngừng tự học tập, tự nghiên cứu, hoàn thiện bản thân để nâng cao bản lĩnh trong tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo nói chung, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nói riêng.
 
 

Bài viết khác:

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa!

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận

Hưng Yên: 01 tác phẩm đoạt Giải C Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bằng ý chí và niềm tin, “Từ Thành phố này Người đã ra đi”...

Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

Hưng Yên: Đa dạng các hình thức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.