Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 10:20:31 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 15/01/2020 - 3:14:58 PM | Lượt xem: 1204 | Lưu Ngọc Tú

Hưng Yên: Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2020

Năm 2019, Ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chú trọng nhiệm vụ tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2019, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6 khóa XII; tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được đảm bảo thường xuyên; công tác giáo dục LLCT được đẩy mạnh, vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác phối hợp với các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được và khắc phục hạn chế của công tác tuyên giáo trong năm 2019; Ngành Tuyên giáo tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 như sau:

Thứ nhất, tập trung tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham mưu và tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Phối hợp tham mưu xây dựng đảm bảo chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham mưu hướng dẫn, triển khai, tổng hợp các ý kiến tham gia vào các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, tham mưu đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp ủy; kịp thời thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tích cực tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn đảm bảo đúng định hướng về tư tưởng, chính trị. Phối hợp có hiệu quả các biện pháp phản bác, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, giúp việc cấp ủy các cấp về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Ngành Tuyên giáo cần chủ động nghiên cứu và làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Quy định 101-QĐ/TW về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tập trung hướng dẫn, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2020; nhất là tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Hưng Yên ra đời và 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, chủ động trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; kết nối chặt chẽ các binh chủng trong hệ thống tuyên giáo của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, các ngành để nâng cao hơn nữa tính dự báo, công tác thông tin, tuyên truyền, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020. Chú ý tính kịp thời của việc cung cấp thông tin để tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, giải quyết dứt điểm những vấn đề dư luận quan tâm, những bức xúc trong xã hội khi mới bắt đầu nảy sinh từ cơ sở. Đề cao vai trò chủ lực của các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc phối hợp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (theo Quyết định số 221 của Ban Bí thư và Thông báo số 329 của BTV Tỉnh ủy); các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các sở, ngành tỉnh thuộc khối khoa giáo, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới nội dung, phương thức triển khai học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo đổi mới việc học tập LLCT trong hệ thống các trường chính trị của tỉnh; trong các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ bảy, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo để hiểu sâu, nắm rõ tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

NT

Bài viết khác:

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Hưng Yên: Tổ chức tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Hưng Yên: hướng dẫn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp của tỉnh

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Quyết Định Ban hành Thể lệ Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.