Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020 - 6:49:42 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/12/2019 - 9:38:58 AM | Lượt xem: 310 | Trần Năng

Hưng Yên: Một số kết quả nổi bật của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo năm 2019

Năm 2019, hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực; vai trò, vị thế của tỉnh Hưng Yên không ngừng được nâng cao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.
 

* Về công tác thông tin đối ngoại
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương (BCĐ), BCĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/BCĐTTĐN ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hưng Yên năm 2019; triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ trọng tâm nêu trong “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác thông tin đối ngoại. Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/7/2019 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 30/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Quyết định số 1755-QĐ/TU ngày 18/10/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý thồng nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo các ngành thành viên quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BCĐTTĐN và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình...
Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại giữa các sở, ngành, địa phương được tiến hành, hiệu quả trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, tích cực. Việc triển khai các hoạt động đón tiếp và làm việc với các đoàn, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các cơ quan, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh... đã có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị mà thường xuyên là Văn phòng Tỉnh uỷ - UBND tỉnh - HĐND tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương liên quan...
Các ngành thành viên của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực thông tin đối ngoại, như: công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Cục Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài (trực thuộc Bộ Ngoại giao); Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh và kết nối với các đoàn khách, các tổ chức nước ngoài đến giao lưu, hợp tác và xúc tiến đầu tư với tỉnh; giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Tạp chí Thông tin và Phát triển, thuộc Hội Thông tin khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai chuyên đề tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Hưng Yên... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, theo dõi sát diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng dư luận, trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc...
Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh được đẩy mạnh, nhất là các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020”; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về hội nhập quốc tế và các kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2019 của Trung ương và của tỉnh.
Thông tin tình hình thời sự, chính trị, xã hội nổi bật trong tỉnh, trong nước và thế giới được duy trì đều đặn qua các bản tin nội bộ; các trang tin điện tử; các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh và truyền hình... Nhờ đó, thông tin, hình ảnh của tỉnh đã kịp thời được giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ban, sở,  ngành tỉnh Hưng Yên đã tổ chức một số sự kiện, hoạt động đối ngoại với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi rộng khắp tại nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh đối với bạn bè trong và ngoài nước, như: chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cho phép 25 đoàn với khoảng hơn 170 lượt khách, chuyên gia nước ngoài đến thăm và làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, cung cấp thông tin giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi của tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong nước và nước ngoài như Đại sứ quán các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Thái Lan, Singapore và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Sở Công Thương tổ chức Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên - Phiên chợ vải lai chín sớm năm 2019; Ngày hội Nhãn lồng - Tuần lễ Nhãn lồng - Phiên chợ Nhãn Hưng Yên năm 2019; Phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2019... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và của tỉnh về công tác đối ngoại và đối ngoại quốc phòng... Những kết quả đạt được trong công tác thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút tình cảm, sự quan tâm của nhân dân trong nước, kiều bào nước ngoài và các tổ chức quốc tế, các quốc gia  đến Hưng Yên. Công tác thông tin đối ngoại cũng đã góp phần trực tiếp vào công tác thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài vào tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
* Về công tác tuyên truyền biển, đảo
Tỉnh ủy Hưng Yên đã chủ động, tích cực phối hợp với Quân chủng Hải quân, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, trong đó tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phối hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc gắn với mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương… Đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2018 – 2020 với Quân chủng Hải quân, căn cứ chương trình phối hợp tuyên tuyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chủ động thực hiện các nội dung chương trình đảm bảo đúng tiến độ thời gian, chất lượng và đạt hiệu quả tích cực.
Năm 2019, đã triển khai phối hợp tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại tỉnh Hưng Yên (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 19/3/2019) cho trên 1.000 học sinh nam lớp 12 của 07 trường THPT trên địa bàn tỉnh về các nội dung: Biển đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Con đường để được cống hiến, phát triển tài năng của thế hệ trẻ trong Quân chủng Hải quân; Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân; đối với học viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Hải quân nhân dân Việt Nam; Những điều cần biết để có thể trở thành sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ phục vụ trong Quân chủng Hải quân. Phối hợp tuyên truyền về “Tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây” tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trì tổ chức trưng bày chuyên đề về Hoàng Sa, Trường Sa tại thị xã Mỹ Hào; tham gia Triển lãm “Di sản Văn hóa, Du lịch biển đảo Việt Nam” tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật với chủ đề “Hưng Yên với Biển đảo Tổ Quốc”, giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, lễ hội truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch Hưng Yên...; Tỉnh đoàn thanh niên cũng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho thanh thiếu nhi năm 2019.
Với quyết tâm cao và sự sát sao trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương, công tác tuyên truyền biển, đảo đã đạt được kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đã được nâng lên rõ rệt. Người dân đã trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, thông qua các hình thức sáng tác thơ, văn, nhạc họa, phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, góp tiếng nói động viên và cổ vũ lực lượng cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển của đất nước cũng như ra sức thi đua lao động, sản xuất lập nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trần Năng

Bài viết khác:

Thẩm định huyện nông thôn mới tại các huyện Tiên Lữ, Ân Thi

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc

Phù Cừ: Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Mỹ Hào triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

Xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Hưng Yên: Giao ban báo chí tháng 8/2020

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.