Thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021 - 2:21:18 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 02/04/2021 - 3:57:31 PM | Lượt xem: 64 | Lưu Ngọc Tú

Hưng Yên: Một số kết quả chủ yếu công tác Tuyên giáo quý I/2021

Trong quý I/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo, đạt một số kết quả chủ yếu sau:

Về công tác tham mưu: Tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”; các văn bản tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Tổ chức trực tuyến các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020  2025; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ 35 Tỉnh ủy năm 2020; kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2021; Thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hàng tháng và định hướng công tác đấu tranh, phản bác trong tháng tiếp theo. Tham mưu BCĐ Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh ban hành báo cáo kết quả công tác TTĐN năm 2020; kế hoạch hoạt động TTĐN tỉnh năm 2021. Tham mưu giúp Tiểu ban Tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành lập Tổ giúp việc Tiểu Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền giúp việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tham mưu ban thường vụ cấp ủy báo cáo kết quả năm 2020; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng hợp, trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, BTV Tỉnh ủy xét, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cung cấp danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021. Triển khai Quy chế và hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Về công tác tổng hợp; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo: Xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên giáo định kỳ; thống kê tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tỉnh Hưng Yên. Ban hành quyết định xếp loại công chức, công nhận danh hiệu thi đua năm 2020; Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021. Xây dựng kế hoạch và phát động trong ngành Tuyên giáo đợt thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Phối hợp tổ chức kiểm tra, sát hạch đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh theo Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 25/12/2020 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp thường xuyên được kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm.

Về công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản: Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong quý I/2021; tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình DLXH trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo dõi, tổng hợp báo cáo việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cấp huyện và cơ sở; việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2020. Hướng dẫn tuyên truyền: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021; công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sao gửi các tài liệu, đề cương tuyên truyền về: các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021)...

Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến hàng tháng. Biên tập, phát hành 3 số Bản tin Thông báo nội bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng và công tác tuyên truyền miệng, với số lượng phát hành gần 131 nghìn cuốn. Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch tuyên truyền hàng tháng.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng: Các địa phương, đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2021. Tính đến ngày 20/3/2021, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã mở được 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ với 2.820 học viên (đạt 11% kế hoạch năm). Tổ chức đoàn khảo sát, nắm tình hình hoạt động tại một số đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư. Xây dựng đề cương cuốn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Phát hành bộ sách “Lịch sử tỉnh Hưng Yên” tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tham gia, góp ý, thẩm định bản thảo một số cuốn sách lịch sử đảng bộ địa phương, cơ sở.

Về công tác khoa giáo: Ban hành Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, hội năm 2021; báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; báo cáo nhanh kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư. Các đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Về công tác văn hóa - văn nghệ: Theo dõi, nắm bắt việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Ban hành hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021. Tham gia ý kiến xây dựng quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến.

LNT

Bài viết khác:

Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5

Bàn công tác nhân sự, nội dung, chương trình Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hình thành văn hóa chủ động phòng, chống thiên tai

Ra mắt sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Yên Mỹ

Thủ tướng phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Ngày 6/4, phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Hưng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.