Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:30:56 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 29/06/2018 - 4:04:39 PM | Lượt xem: 1667 |

Hưng Yên: Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, tác động đến đời sống kinh tế và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh Hưng Yên.

 BHXH tỉnh Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Nguồn Internet
Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị…
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó có nhiều nội dung công tác quan trọng, tập trung vào phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, hỗ trợ kinh phí đóng cho đối tượng hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp có thu nhập trung bình, chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh-sinh viên, tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT, bàn giao sổ BHXH…Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về tuyên truyền Nghị quyết; Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng ban hành văn bản chỉ đạo nhằm phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.
Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên các chi, đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời xây dựng nghị quyết chuyên đề hoặc chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.
Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các ngành liên quan kiểm tra, báo cáo sơ kết 01 năm, 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tại 05 huyện, thành ủy; trên cơ sở đó, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 867-TB/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến năm 2020.
Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
… đến những kết quả ấn tượng
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2012, toàn tỉnh có 632.153 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhưng đến hết 31/12/2017 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.325.091 người (tăng 692.938 người so với năm 2012). Trong đó số người tham gia BHYT đạt 981.032 người, tỷ lệ bao phủ đạt 83,84%, tăng 461.330 người so với năm 2012; số người tham gia BHXH đạt 177.620 người, tỷ lệ bao phủ đạt 23,41%, tăng 62.855 người so với năm 2012; số người tham gia BHTN là 166.439 người, đạt tỷ lệ 22,17% lực lượng lao động, tăng 63.641 người so với năm 2012. Tổng số thu BHXH, BHYT năm 2017 đạt 3.446 tỷ 107 triệu đồng. Trong đó, năm 2012 thu 1.207 tỷ 348 triệu đồng, năm 2015 thu 2.427 tỷ 725 triệu đồng. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý hiệu quả, hằng năm số thu BHXH, BHYT vượt kế hoạch giao từ 3-5%.
Công tác quản lý hồ sơ và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được đảm bảo kịp thời, đúng quy trình cấp và quản lý sổ. Trong năm 2017 đã thực hiện kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, đồng bộ dữ liệu theo hộ gia đình đạt 99,76%, là 1 trong 10 tỉnh có tiến độ và tỷ lệ đồng bộ cao nhất trong toàn quốc; trên cơ sở đó, 100% thẻ BHYT, gần 80% sổ BHXH được cấp lại theo mã số và trả đến từng người lao động.
Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được đẩy mạnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai thủ tục, quy trình, biểu mẫu hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT từ tỉnh đến huyện; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý BHXH, BHYT. Việc thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trực thuộc được duy trì thường xuyên. Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã giảm bớt được những thủ tục phiền hà cho người tham gia; việc cấp mới sổ BHXH được rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 10 ngày; tình trạng trùng sổ BHXH, thẻ BHYT đã được khắc phục; phần mềm giám định BHYT được triển khai giúp việc giám định chi phí khám, chữa bệnh được nhanh gọn, thuận tiện.
Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT được thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Giai đoạn 2012-2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện kiểm tra gần 30 lượt đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố; trên 400 lượt doanh nghiệp sử dụng lao động và cơ sở khám, chữa bệnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót của các đơn vị trong công tác quản lý, chấp hành chính sách, pháp luật, đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho những lao động thuộc diện bắt buộc; yêu cầu các đơn vị thanh toán nợ đọng; trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định.
Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT. Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với 14 cơ quan, đoàn thể tỉnh và cơ quan truyền thông của tỉnh, của Trung ương; tổ chức 32 lớp tập huấn cho trên 1.250 đối tượng là cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các phòng, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cán bộ đoàn các xã, thị trấn; cán bộ và hội viên hội phụ nữ, hội nông dân…; biên soạn và phát hành 120.000 tờ gấp; đăng tải 1.420 tin, bài có nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên website của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, bản tin, tạp chí, thông báo nội bộ của các sở, ban, ngành, đài truyền thanh các cấp đã dành chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin bài về thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; giới thiệu các đơn vị, cá nhân, các mô hình thực hiện tốt, đồng thời phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Nhờ đó, nhận thức thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT đã có nhiều chuyển biến tích cực; đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng theo từng năm.
Và giải pháp để giữ vững vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến tới lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngoài sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội thì các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác BHXH, BHYT. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tới đông đảo người lao động và nhân dân, đặc biệt phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHYT cho đối tượng chính sách, người nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên. Phát hiện và biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, ngành BHXH cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc…Có như vậy, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị-xã hội của tỉnh.
Nguyễn Điệp
 

 

Bài viết khác:

Những điểm mới dự kiến áp dụng trong kỳ tuyển sinh đại học 2019

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Một số kết quả nổi bật trong công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

“Sinh viên 5 tốt” hôm nay, tương lai sẽ là công dân tốt

Hưng Yên: Gần 1,2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh

Công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai từ năm học 2020-2021

Công bố 9 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.