Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020 - 11:33:40 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 31/07/2019 - 7:29:38 AM | Lượt xem: 409 | Lưu Ngọc Tú

Hưng Yên: Điểm nhấn của công tác Tuyên giáo trong nhiệm kỳ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn yếu tố rủi ro và bất ổn; ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trong nước, trong tỉnh. Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo Hưng Yên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy các cấp và thực tiễn địa phương, chủ động, tích cực trong công tác nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức, hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ Tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành 05 chương trình, 11 đề án. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau 03 năm thực hiện Đề án, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh bước đầu đổi mới, hiệu quả, chất lượng từng bước được nâng lên. Một số mục tiêu được thực hiện tốt như: công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; việc kịp thời cung cấp thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn…
Đổi mới công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại điểm cầu Hưng Yên
Thời gian qua, việc đổi mới nội dung, phương pháp trong tuyên truyền, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng. Hàng năm, hệ thống các trường chính trị từ tỉnh đến huyện đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; gắn nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, các đơn vị cụ thể hóa bằng các kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các cơ quan thông tin, báo chí đã kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền trong dịp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết.
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy chú trọng, thể hiện rõ vai trò đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc quán triệt, học tập. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy mở các hội nghị với thành phần phù hợp; quán triệt đầy đủ nội dung của các chỉ thị, nghị quyết. Các hội nghị đều dành thời gian để cán bộ, đảng viên thảo luận, báo cáo viên giải đáp thắc mắc; trao đổi, thống nhất chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; chỉ đạo đảng viên viết thu hoạch sau học tập. Việc quản lý đảng viên học nghị quyết được địa phương, đơn vị thực hiện thông qua điểm danh, quản lý bằng phiếu, vị trí ngồi... Tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị theo hình thức trực tuyến, trực tiếp trên sóng truyền hình như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 8 (khóa XII) tại điểm cầu Hưng Yên; Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (phát sóng trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh); Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Điểm mới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp từ sau khi có Đề án 01-ĐA/TU đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, bám sát quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các cấp tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp thông qua chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết ngay tại hội nghị quán triệt học tập, tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ, các buổi sinh hoạt chi bộ. Việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nghị quyết đã gắn với chức trách, sát với chức năng, nhiệm vụ.
Đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ, đảng viên; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch
Trong nhiệm kỳ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị; hệ thống trường chính trị; các trường chuyên nghiệp, phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37-NQ/TW, Quy định số 54 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ học tập LLCT trong Đảng, Chỉ thị số 23 -CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kế hoạch số 118-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục đổi mới việc học tập LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Tính đến tháng 6/2019, đã có 582 đảng viên được đào tạo cao cấp LLCT, 3.106 đảng viên được đào tạo trung cấp LLCT, 1.570 đảng viên được đào tạo sơ cấp LLCT. Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho gần 11,8 vạn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 100% cán bộ, giảng viên trong hệ thống trường chính trị của tỉnh cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định về phẩm chất đạo đức, trình độ LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ. Các đơn vị luôn coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy và học LLCT theo hướng cơ bản, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm; kịp thời thông tin thời sự, cập nhật những vấn đề mới về lý luận cho cán bộ, đảng viên, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ sở.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) và các bộ phận liên quan của BCĐ 94 Tỉnh ủy. Tham mưu BCĐ 94 Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác; kịp thời thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị; định hướng công tác đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái đối với BCĐ 94 cấp huyện và các đơn vị thành viên. Các ngành thành viên BCĐ, các bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên; kịp thời thông tin các vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tăng cường tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tính hai mặt của Internet, mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc… để cán bộ, đảng viên và nhân dân tự sàng lọc, phòng tránh.
Kết quả tuyên truyền, thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng các hướng dẫn triển khai công tác tư tưởng trong quá trình tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân; giới thiệu kiểm điểm một số tổ chức đảng, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các cấp ủy, chính quyền đã chú trọng tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm; phát huy dân chủ và nghiêm minh trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch.
Việc triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết thể hiện qua việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, trong công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện nghị quyết.
Sức lan tỏa trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm được tổ chức nghiêm túc, bài bản từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực được tổ chức hàng năm như: Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (tổ chức từ tỉnh đến cơ sở với gần 3.000 thí sinh tham gia); Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (với 127 tác phẩm tham gia, trong đó có 27 tác phẩm được trao giải); Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”. Tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I tỉnh Hưng Yên đạt 02 giải C và 01 giải Khuyến khích.
Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhphát biểu khai mạc Chương trình giao lưu nghệ thuật Hưng Yên đinh ninh lời Bác
Việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo ngắn gọn, sát với thực tế, dễ nhớ, dễ thực hiện. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đơn vị và kế hoạch của từng cán bộ, đảng viên thường xuyên được thảo luận, là cơ sở để tự phê bình và phê bình, là tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm. Nhiều địa phương, đơn vị, chuẩn mực đạo đức được treo trang trọng ở phòng họp, những nơi thuận tiện để cán bộ, đảng viên, người dân đến liên hệ làm việc dễ quan sát, học tập và làm theo. Sau học tập, cán bộ, đảng viên đều viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký việc làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề của từng năm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có trên 94% chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở triển khai việc ghi sổ, với số lượt đảng viên được ghi danh hàng năm đạt từ 25 - 30% tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.
Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; đã tạo chuyển biến tích cực, giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động, việc làm cụ thể, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị.
LT

Bài viết khác:

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 17

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng lần thứ tư

Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia

Văn Lâm triển khai công tác Tuyên giáo, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020

Hưng Yên: Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2020

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2020

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2019

Định hướng công tác tuyên truyền trong dịp Tết 2020

Ngày hội mừng Đảng, mừng Xuân 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.