Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 - 11:33:28 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 05/06/2020 - 9:32:26 AM | Lượt xem: 148 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên đẩy mạnh hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Hiện nay, lượng rác thải được thu gom chiếm khoảng trên 75% lượng phát sinh. Trong đó, có 32 tấn rác/ngày thường xuyên tồn đọng tại các điểm tập kết rác thải ở các huyện, thị xã, chậm được vận chuyển đi xử lý do khu xử lý chất thải Đại Đồng hạn chế tiếp nhận còn lại khoảng trên 388 tấn rác/ngày được xử lỷ như sau: Rác thải của thành phố Hưng Yên được xử lý chôn lấp tại Khu xử lý chất thải thành phố 85 tấn/ngày. Lượng rác thải được xử lý tại trên 107.000 hộ gia đình, chiếm 31,49% số hộ gia đình của tỉnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ. Lượng rác thải xử lý tại 329 bãi chôn lấp của thôn, xã 54-159 tấn/ngày.  Lượng rác thải của 08 huyện và một phần của thị xã Mỹ Hào được xử lý tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng 160 tấn/ngày. Lượng rác của thị xã Mỹ Hào và một phần của các huyện trong tỉnh xử lý tại lò đốt rác thải Dị Sử 50 tấn/ngày.

Để cải thiện môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo rất quyết liệt về xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt. Ngày 21/3/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Gần 3 năm sau, ngày 04/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Kết luận số 02-KL/TU về Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác bảo vệ môi trường, nhất là đã ban hành và triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016-2020; về Đề an bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; về ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên; về ban hành một số Quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020.
Công tác tuyên tuyền để hình thành ý thức, thói quen, hành động bảo vệ môi trường trước sự tác động của rác thải sinh hoạt được phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc vận động nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định, không đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường; vận động nhân dân giảm thiểu sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện hiệu quả phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình thành phân bón, giảm thiểu lượng rác thải phát sinh phải vận chuyển đi xử lý; lên án các hành vi gây ô nhiễm môi trường như đổ, đốt rác thải không đúng nơi quy định… Với những cách làm đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt, tạo chuyển biến trong hành động, nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn được triển khai rộng khắp. Với sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, nhất là sự phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân về phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến việc hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng của Đề án bảo vệ môi trường, trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Theo tính toán của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng rác thải phát sinh từ sinh hoạt của người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh khoảng 700 tấn/ngày, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm khoảng 10%. Rác thải sinh hoạt đã được tiến hành thu gom, vận chuyển đảm bảo các quy định: Rác thải sinh hoạt ở thành phố Hưng Yên phát sinh khoảng 100 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt trên 87%. Việc thu gom, vận chuyên, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố do Công ty TNHH Một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên thực hiện, trong đó phương thức thu gom, vận chuyên hàng ngày; vận chuyển rác thải định kỳ 03 lần/tuần từ điểm tập kết của các xã. Rác thải sinh hoạt của 08 huyện và thị xã Mỹ Hào phát sinh khoảng 600 tấn/ngày, được tổ chức thu gom, vận chuyển: Thu gom rác thải từ các hộ gia đình đến điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải của các thôn, xã do tổ vệ sinh môi trường của thôn, khu dân cư thực hiện. Các huyện, thị xã duy trì hiệu quả hoạt động của 915 tổ vệ sinh môi trường, 09 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và môi trường, đảm bảo 100% số thôn, khu dân cư được thu gom rác thải với tần suất từ 01-3 lần/tuần.
Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tỉnh có 05 khu xử lý chất thải tập trung. Đến nay, có 02/5 khu xử lý chất thải tập trung đã đi vào hoạt động, gồm khu xử lý thành phố và khu xử lý Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Khu xử lý chất thải thành phố Hưng Yên hiện đã được đầu tư xây dựng với quy mô 12,55ha, hoạt động từ năm 2008 để thực hiện chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố với công suất xử lý 100 tấn/ngày đêm. Khu xử lý chất thải rắn Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã được đầu tư xây dựng và vận hành giai đoạn I với quy mô diện tích l0ha. Tỉnh đang triển khai giai đoạn mở rộng, diện tích 10,3ha; đang lựa chọn công nghệ đốt rác phát điện của Nhật Bản, công suất 600 tấn/ngày. Dự kiến giữa năm 2020 khởi công, cuối năm 2020, đầu năm 2021 đi vào vận hành. Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt khác, như dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, đầu tư lò đốt rác thải công suất 50 tấn/ngày đêm. Triển khai nhà máy thử nghiệm xử lý rác bằng công nghệ điện rác, công suất khoảng 20 - 30tấn/ngày tại khu xử lý chất thải thành phố.
Hiện nay, lượng rác thải được thu gom chiếm khoảng trên 75% lượng phát sinh. Trong đó, có 32 tấn rác/ngày thường xuyên tồn đọng tại các điểm tập kết rác thải ở các huyện, thị xã, chậm được vận chuyển đi xử lý do khu xử lý chất thải Đại Đồng hạn chế tiếp nhận còn lại khoảng trên 388 tấn rác/ngày được xử lỷ như sau: Rác thải của thành phố Hưng Yên được xử lý chôn lấp tại Khu xử lý chất thải thành phố 85 tấn/ngày. Lượng rác thải được xử lý tại trên 107.000 hộ gia đình, chiếm 31,49% số hộ gia đình của tỉnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ. Lượng rác thải xử lý tại 329 bãi chôn lấp của thôn, xã 54-159 tấn/ngày.  Lượng rác thải của 08 huyện và một phần của thị xã Mỹ Hào được xử lý tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng 160 tấn/ngày. Lượng rác của thị xã Mỹ Hào và một phần của các huyện trong tỉnh xử lý tại lò đốt rác thải Dị Sử 50 tấn/ngày.
Tuy nhiên, tình trạng đổ, đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường tại một số điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải, đường giao thông, khu vực công cộng vẫn diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, toàn tỉnh còn từ 25-40% lượng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý, tồn đọng tại các điểm tập kết rác thải, đổ thải không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến cảnh quan nông thôn, bức xúc trong dư luận.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đạt khoảng trên 80% vào năm 2020; đến năm 2025 đạt 90%, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là thu gom, xử lý rác thải; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Thực hiện xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải, đóng cửa các bãi chôn lấp rác thải đã lấp đầy; xử lý triệt để các điểm đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định, thực hiện đạt 50% số hộ gia đình của tỉnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ.
Trung Nghĩa

Bài viết khác:

Khẩn trương đẩy lùi dịch bệnh bạch hầu

Hướng dẫn thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia

Một số mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh

Thế giới vượt mốc 12 triệu ca nhiễm COVID-19

Việt Nam đã chữa khỏi 96% ca nhiễm Covid-19

Đã 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nhãn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên

78 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Bộ GD-ĐT: Không thể xã hội hóa trường chuyên

Bộ Y tế: Ca nghi mắc Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.