Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 5:41:44 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 05/01/2019 - 8:08:31 AM | Lượt xem: 4016 | PVN

Hưng Yên: Công tác Tuyên giáo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp uỷ địa phương, từ tình hình thực tiễn ở địa phương, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu và triển khai các nhiệm vụ công tác, đạt những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo trong tiến trình phát triển của xã hội nói chung, của địa phương nói riêng, trong những năm qua, nhất là năm 2018, ngành Tuyên giáo đặc biệt quan tâm chú trọng đến xây dựng, kiện toàn đội ngũ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1331 - QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tinh gọn còn 5 phòng (trước là 7 phòng), gồm: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (trên cơ sở sáp nhập Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo và Phòng Tuyên truyền); Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng (trên cơ sở sáp nhập Phòng Giáo dục lý luận chính trị và Phòng Lịch sử Đảng); Phòng Tổng hợp; Phòng Khoa giáo; Phòng Văn hóa - Văn nghệ. Trong các phòng, đảm bảo quy định về số lượng cấp trưởng và chuyên viên/phòng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy tổ chức thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đến nay đã có 07/10 huyện ủy, thành ủy hoàn thành. Hiệu quả bước đầu cho thấy, việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị đã đạt được mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của ban thường vụ cấp ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở quan trọng để các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cùng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường các hoạt động thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí thường kỳ; cập nhật, đăng tải nội dung liên quan trên Bản tin Thông báo nội bộ, dành cho sinh hoạt chi bộ; trên trang thông tin điện tử của Ban. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền hình kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, giám sát của toàn xã hội. Mặt khác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt và phản ánh những vấn đề gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 94 các cấp đấu tranh, phản bác những luận điệu của thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cùng với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tổ chức Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc tham mưu và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa XII theo Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Nhờ đó, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ghi danh đảng viên tiêu biểu làm theo Bác trên Sổ Ghi danh; tham mưu tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học,  báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn cụ thể các cấp, các ngành triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành và việc đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng, đạt kết quả cao; triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Duy trì hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội quốc tế, trong nước và trong tỉnh; tổ chức giao ban dư luận xã hội; giao ban báo chí hàng tháng, đánh giá, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị trong khối tuyên truyền, khoa giáo, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên tập, phát hành 477.680 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ, bình quân gần 40.000 cuốn/số/tháng. Trang thông tin điện tử được duy trì, hoạt động ổn định, đăng tải nhiều tin, bài trên các lĩnh vực, góp phần phản ánh, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở được 296 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, với 26.249 học viên, đạt 104% kế hoạch năm. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; có 01 giảng viên của tỉnh đạt giải khuyến khích hội thi khu vực phía Bắc. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức 16 lớp đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 1.149 học viên (chuyển tiếp từ năm 2017 là 07 lớp; mở mới năm 2018 là 9 lớp); mở 21 lớp bồi dưỡng cho 1.578 học viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bổ sung, xuất bản lần thứ 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, 3 tập (từ 1929 đến 2005); biên tập, xuất bản công trình Từ điển văn hóa Hưng Yên.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội là thước đo đánh giá hiệu quả công tác Tuyên giáo

Một điều đáng vui mừng là trong năm qua, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát thực tiễn, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; chính vì vậy kết quả công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã đạt được cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, tỉnh Hưng Yên kinh tế tăng trưởng vượt bậc, đạt 9,64%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút thêm 157 dự án, trong đó 129 dự án trong nước, 28 dự án ngoài nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư 10,4 nghìn tỷ đồng và 387 triệu USD, có thêm 59 dự án đi vào hoạt động, thành lập mới 1.370 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 12,3 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,25 tỷ USD; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng; thu ngân sách đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2017, trong đó thu nội địa đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 8,8%; chi ngân sách đảm bảo chế độ. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, huyện Mỹ Hào đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Hưng Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,9%; bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội nhiều mặt có tiến bộ; giáo dục và đào tạo được mở rộng về quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55%; tỷ lệ làng, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá đạt 90%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 98%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,84%. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương đạt được những kết quả thiết thực, nhất là triển khai khắc phục các hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tuyên truyền, dân vận và vận động quần chúng được chú trọng; kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Năm 2019, giới chuyên gia và các nhà nghiên cứu nhận định là năm kinh tế - chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều bất ổn với những nguy cơ về an ninh đe dọa trực tiếp tới sự ổn định tại hầu hết các nước, các vùng lãnh thổ. Bối cảnh đó đặt ra cho Đảng, Nhà nước ta những yêu cầu phải tích cực, chủ động có các biện pháp phù hợp để ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng các vấn đề nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, chủ quyền biển đảo và lãnh thổ để công kích Đảng, Nhà nước; mua chuộc, lôi kéo một bộ phận nhân dân tham gia chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Vì vậy, công tác tuyên giáo cần được các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, cơ sở thường xuyên quan tâm, chú trọng; cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng sát sao hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo môi trường hài hòa, ổn định để phát triển.

Năm 2019, là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; các cấp, các ngành, trong đó có ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên sẽ quyết tâm, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội mà các nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ban tuyên giáo cơ sở; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án số 01 - ĐA/TU của Tỉnh ủy, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng.

Thứ ba, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08 - QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác gắn với nội dung 10 lần Bác về thăm Hưng Yên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, phổ biến nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới trong mọi hoạt động của đời sống, xã hội. Chỉ đạo, định hướng kịp thời các hoạt động báo chí, xuất bản; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo Bộ phận giúp việc, nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 94 các cấp đấu tranh, phê phán quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ năm, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh để tham mưu cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội về việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính  trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thứ sáu, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn, thẩm định lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương, chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tỉnh Hưng Yên.

Thứ bảy, tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với các sở, ngành trong khối khoa giáo, với Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh vùng I Hải Quân.

Phạm Văn Nghệ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: 20 xã, phường, thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Tuyên giáo Hưng Yên: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Hưng Yên: Hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân dùng hàng Việt Nam

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng cuối năm

Quy định mới về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.