Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 9:11:23 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/05/2018 - 7:39:09 AM | Lượt xem: 696 | HC

Hội Khuyến học Kim Động đồng hành trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là chung tay, hỗ trợ ngành trong nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Chương trình hành động số 30 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để thực sự phát huy được vai trò của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học, góp phần xây dựng quê hương thành một xã hội học tập kiểu mẫu, bám sát nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện Kim Động đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm sớm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội khuyến học các cấp, từ đó từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động vì mục tiêu chung thực hiện từng bước và thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo thống kê, đến nay toàn huyện có 17 hội khuyến học  xã, thị trấn; 17 chi hội khuyến học nhà trường; trên 20 chi hội khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 71 chi hội khuyến học thôn, đội; trên 200 ban khuyến học dòng họ cùng hàng trăm tổ chức hội tự nguyện (hội đồng môn, hội đồng niên, hội đồng ngũ...) tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tổ chức được củng cố và phát triển, số hội viên theo đó cũng không ngừng tăng, đạt trên 15 nghìn hội viên, chiếm 12% dân số huyện. Điều đặc biệt quan trọng cùng với sự gia tăng về số lượng hội viên trong các cơ quan, đơn vị, số hội viên trong các thôn, làng, dòng họ có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Số hội viên tham gia ở các cơ sở thôn, làng, dòng họ hoạt động ngày càng tích cực và có hiệu quả, góp phần trực tiếp đẩy mạnh hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Hội Khuyến học huyện phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành, đoàn thể liên quan thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, hội viên trong hội và toàn thể cán bộ, nhân dân địa phương hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng như vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà nói chung và ở mỗi địa phương, nhà trường nói riêng. Đồng thời, Hội khuyến học huyện đã thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định việc thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng đó, Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng vận động gia đình phụ huynh chăm sóc nuôi dạy con em chăm ngoan, học giỏi; liên kết chặt chẽ với nhà trường, xã hội để phòng, chống các tệ nạn xã hội trong học đường, cùng các nhà trường triển khai hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Những chuyển biến về nhận thức trong nhân dân đã tạo động lực, sức mạnh tổng hợp chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương bằng những hành động cụ thể và thiết thực, nhất là trên phương diện xây dựng quỹ, tạo nguồn hỗ trợ nhà trường, giáo viên và học sinh. Giai đoạn 2013 - 2017, nhân dân trong huyện đã đóng góp 16 tỉ đồng tiền quỹ, trong đó: cấp huyện trên 900 triệu đồng, cấp xã, thị trấn 4,5 tỉ đồng, nhà trường 1,5 tỉ đồng, thôn, đội 2,6 tỉ đồng, cơ quan, đơn vị 1,1 tỉ đồng, dòng họ 5,4 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, Hội Khuyến học huyện đã có nhiều hoạt động sáng tạo để hỗ trợ có hiệu quả giáo dục trường học, góp phần mở rộng quy mô, tăng cường cơ sở vật chất và tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho dạy tốt, học tốt. Quỹ huyện đã khen thưởng và hỗ trợ hoạt động dạy và học đạt trên 700 triệu đồng, quỹ xã, thị trấn đạt gần 2 tỉ đồng; quỹ thôn, đội, dòng họ đạt trên 3,1 tỉ đồng; quỹ các nhà trường đạt gần 1,5 tỉ đồng. Cùng với đó, Hội Khuyến học các cấp kêu gọi các tổ chức, cá nhân tặng học bổng trực tiếp cho học sinh nghèo vượt khó.  Hàng năm đã có nhiều đơn vị thường xuyên tặng học bổng cho học sinh nghèo, tiêu biểu như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cũng tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng học sinh là con em cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan thi đỗ đại học, cao đẳng hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo không chỉ diễn ra trong các nhà trường mà cần đổi mới trong cả mô hình xã hội học tập mà cụ thể là xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Xác định được nhiệm vụ quan trọng đó,  Hội Khuyến học huyện đã chỉ đạo các đơn vị hội cơ sở tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng gia đình, từng dòng họ, từng thôn xóm, địa bàn dân cư nâng cao nhận thức, đăng ký tham gia. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện hội, các địa phương, thôn, dòng họ đã cụ thể hóa các tiêu chí bằng quy định trong hương ước của làng, thôn, dòng họ, điển hình là việc quy định các cháu trong thôn, dòng họ đạt thành tích cao trong học tập được động viên, khen thưởng và ghi tên vào sổ vàng truyền thống; dòng họ có nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu được thôn, xã khen thưởng. Những quy định cụ thể đó đã có tác dụng to lớn trong việc động viên, khơi dậy niềm tự hào về thành tích học tập của con em trong mỗi gia đình, khơi dậy trong các em học sinh niềm tự hào về truyền thống của quê hương, dòng họ của mình, từ đó ra sức phấn đấu vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập. Tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017, 13 dòng họ và 09 cộng đồng khuyến học tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Hàng năm, nhiều địa phương cũng đã kịp thời động viên, khen thưởng cho các gia đình, dòng học học tập tiêu biểu của địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Khuyến học phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra: 100% các thôn, làng thành lập chi hội khuyến học; 100% cơ quan, đơn vị thành lập ban khuyến học và từ 85% trở lên số dòng họ trong toàn huyện thành lập ban khuyến học; phấn đấu số hội viên đạt 01 hội viên trên 01 hộ gia đình. Quỹ khuyến học toàn huyện phấn đấu đạt khoảng 4 tỉ đồng/năm. Đến cuối nhiệm kì, số gia đình học tập tăng 40%, gia đình học tập tiêu biểu tăng 30%; số dòng họ học tập tăng 30%, dòng họ học tập tiêu biểu tăng 25%; số cộng đồng học tập tăng 25%, cộng đồng học tập tiêu biểu tăng 20%. Để biến các mục tiêu thành kết quả cụ thể, trở thành động lực quan trọng cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách vừa lâu dài là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới, Hội Khuyến học các cấp huyện Kim Động tập trung triển khai một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo để quan tâm hơn nữa việc học tập của nhân dân lao động, của đối tượng ngoài nhà trường, học tập suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội từ huyện đến cơ sở và các chi hội, các ban khuyến học ngày càng vững mạnh, đều khắp; chú trọng công tác kết nạp và phát triển hội viên hội khuyến học; phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Hội trong liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường chức năng tham mưu, tư vấn, phản biện, giám sát đối với chủ trương, chính sách, đề án phát triển giáo dục và đào tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường đóng trên địa bàn.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác vận động, xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học; chú trọng xây dựng quỹ dòng họ, thôn, làng, xã, thị trấn. Tiếp tục tuyên dương, khen thưởng kịp thời giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập; tăng cường hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần hạn chế tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học, góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội học đường; đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng trong hoạt động dạy và học.

Thứ tư, đẩy mạnh gắn kết và cụ thể hóa thành các tiêu chí của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo, với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của ngành, lĩnh vực khác. Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cộng đồng khuyến học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khuyến học. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng đa dạng, phong phú loại hình và nội dung học tập, phù hợp với điều kiện, nhu cầu học tập, tiếp nhận của nhân dân từng địa phương.

Thứ năm, chú trọng và triển khai công tác nghiên cứu, tổng kết, kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để giải quyết kịp thời khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện; thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức hội khuyến học các cấp.

HC

 

Bài viết khác:

Một số kết quả nổi bật trong công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

“Sinh viên 5 tốt” hôm nay, tương lai sẽ là công dân tốt

Hưng Yên: Gần 1,2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh

Công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai từ năm học 2020-2021

Công bố 9 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2018

Một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh năm 2018

Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam và tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2018

Công tác khoa giáo huyện Tiên Lữ một năm nhìn lại

Một số kết quả công tác khoa giáo năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.