Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 10:49:09 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 19/05/2020 - 2:38:03 PM | Lượt xem: 1582 | Trần Thị Thanh Thuỷ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên

TRẦN THỊ THANH THỦY,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
Hưng Yên vinh dự, tự hào là quê hương của bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sinh thời, Bác cũng luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tình cảm và sự quan tâm đó đã trở thành nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên trong những chặng đường phát triển. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), trong 4 năm qua, việc học và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới các cấp, các ngành trong tỉnh, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm, đánh giá công tác cuối năm. Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hàng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Công tác quản lý đất đai; khiếu nại đông người, vượt cấp; ô nhiễm môi trường; công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ...
Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức chỉ đạo triển khai đến 100% chi bộ trong tỉnh thực hiện việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (phát hành hơn 3.000 cuốn); xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Qua thống kê, đến nay 100% chi bộ trong tỉnh đều triển khai việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu, trong đó có trên 94% số chi bộ tổ chức triển khai bảo đảm nền nếp. Từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh đã có trên 70 nghìn lượt đảng viên được ghi danh.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các cấp, các ngành triển khai hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức các hoạt động quy mô cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017; Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; Chương trình Giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Hưng Yên đinh ninh lời Bác" năm 2019.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh gắn với thực hiện các chỉ  thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện 3 nội dung đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị đã đem lại những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả; kinh tế hàng năm tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân từng ngày đổi mới, nâng cao.
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như: Công an tỉnh gắn việc học và làm theo Bác với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; trong lực lượng vũ trang gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; trong đoàn viên, thanh niên gắn với các cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên làm theo lời Bác”; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh tỉnh gắn với các phong trào ''Cựu chiến binh gương mẫu'', ''Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi''... Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần "mỗi ngày làm một việc tốt", "vì dân phục vụ". Năm 2019, tỉnh Hưng Yên có 1 đại biểu điển hình tiêu biểu được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tham gia giao lưu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các địa phương, ngành khu vực phía Bắc và báo cáo điển hình tiên tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019.
Chương trình giao lưu nghệ thuật Hưng Yên đinh ninh lời Bác
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng thấm sâu vào cuộc sống, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ.
Hai là: Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, đảng bộ. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết Trung ương khóa XII; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Bốn là: Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ghi Sổ ghi danh những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học.
Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bài viết khác:

Hồ Chí Minh với khát vọng Việt Nam

100 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020

Phát huy vai trò “Cây cao bóng cả” trong cộng đồng

Hưng Yên tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

Hưng Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Hưng Yên: Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.