Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 - 3:16:59 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 19/12/2016 - 10:12:12 AM | Lượt xem: 7281 | HV, LT

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ mới

I. Sự tác động và xu thế phát triển đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên trong thời kỳ mới

1. Những yếu tố tác động

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại đang tác động rất lớn đến mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa và con người Việt Nam, trong đó đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho giáo dục và đào tạo. Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm cho đời sống của người dân ngày một nâng cao; phong cách sống kiểu đô thị được định hình khá rõ và dần ổn định  ở  nhiều  địa  bàn  dân  cư  trong  tỉnh.  Học  sinh,  sinh  viên được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục ngày càng tốt hơn. Giá trị đạo đức truyền thống vẫn được gìn giữ và phát huy bên cạnh lẽ sống pháp quyền và cả tính cá nhân chủ nghĩa; quy tắc sinh hoạt cổ truyền vẫn được duy trì thực hiện trong các gia đình.

Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận xã hội, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Điều đó sẽ làm thay đổi rõ nét về chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh những tác động tích cực, công tác giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo, phân hoá xã hội ngày càng tăng. Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ”.

2. Dự báo xu thế đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên Hưng Yên thời gian tới

Thời gian tới, thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có học sinh, sinh viên Hưng Yên tiếp tục được học tập và rèn luyện trong môi trường có nhiều thuận lợi. Đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội được nâng lên; giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ được gìn giữ và phát huy, tạo điều kiện cho các thế hệ sinh viên, học sinh có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, phát huy sức sáng tạo, chủ động và nhanh chóng tiếp cận với thành tựu của khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cao của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế.

Cùng với sự du nhập lối sống và sản phẩm công nghệ hiện đại từ các nước phát triển, dẫn tới xu hướng một bộ phận sinh viên, học sinh dễ bị dao động về tư tưởng, đạo đức, lối sống; xa rời các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp vốn đang phù hợp với thời kỳ hiện đại; chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; thậm chí có quan điểm đồng nhất giữa đạo đức và lợi ích cá nhân; có thái độ sống đòi hỏi hơn là sự hy sinh, ước muốn hưởng thụ nhiều hơn đóng góp, ít chú ý đến nghĩa vụ và trách nhiệm công dân…

Điều chỉnh, khắc phục những xu hướng lệch chuẩn, phát huy giá trị đạo đức truyền thống giúp hình thành, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên hiện nay có ý nghĩa to lớn. Đó là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. “Việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay để đội ngũ này có điều kiện phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” [1].

II. Mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

1. Mục tiêu chung

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho  học  sinh,  sinh  viên  nhằm  góp  phần  xây  dựng  thế  hệ  trẻ Hưng Yên  giàu  lòng  yêu  nước,  tự  cường  dân  tộc,  kiên  định lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tham gia tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá của tỉnh, của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Bảo đảm tỷ lệ học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện đạo đức khá, tốt tăng hàng năm. Giảm số vụ bạo lực học đường. Không  có  hiện  tượng  học  sinh,  sinh  viên  vi  phạm  pháp  luật hình sự.

-  100%  học  sinh,  sinh  viên  các  nhà  trường  được  tuyên truyền về nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

- 100% nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên được thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 100% số trường phổ thông trong tỉnh có bộ phận - tổ tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh; thành lập, duy trì hoạt động các mô hình câu lạc bộ sở thích, tài năng trong học sinh.

- 100% hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- 100% tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong các nhà trường hàng năm tổ chức hoạt động truyền thông trực quan về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

- Hàng năm, 100% học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định nhiệm vụ, giải pháp cơ bản phát triển công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới là “thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, sinh viên, học đi đôi với hành. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, năng lực và ý thức tự học của học sinh, sinh viên”.

1.  Tuyên  truyền,  phổ  biến  nâng  cao  nhận  thức,  trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống; kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho học sinh, sinh viên.

Mặt  trận Tổ  quốc  và  các  tổ  chức  chính  trị  -  xã  hội  tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thế hệ trẻ. Xây dựng nhân rộng và hình thành lối sống mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người; có ý thức tuân thủ pháp luật; tự trọng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực với trẻ em. Chú trọng tuyên truyền việc giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc dân tộc trong quá trình xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện đại; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của thế lực thù địch. Đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho thế hệ trẻ Hưng Yên học tập, rèn luyện và phát huy phẩm chất, năng lực.

Đa  dạng  hóa  hình  thức  tuyên  truyền,  trong  đó  chú  trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, giáo viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên.

Phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, của hệ thống báo chí, xuất bản; đa dạng hóa, lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, khen thưởng các tấm gương học sinh, sinh viên điển hình, tiên tiến. Xây dựng chuyên mục giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và các nhà trường.

Tăng cường quản lý trên lĩnh vực văn hóa - thông tin, kịp thời ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản động, đồi trụy… tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ. Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật sáng tác và phổ biến các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên. Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế và sản phẩm văn hóa hiện có, từng bước tăng đầu tư cho sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên trong các nhà trường.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục

Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo  khoa  hiện  hành  trên  cơ  sở  rà  soát,  tinh  giản  những  nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn. Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức. Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt các nghị quyết của Đảng đến sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Tiếp tục tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho sinh viên, học sinh đăng ký những phần việc làm theo Bác một cách thiết thực. Các nhà trường cần đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình: Tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”; “Chi Đoàn hành trình theo chân Bác”… Xây dựng “tủ sách pháp luật”, tổ chức giới thiệu sách, cuộc thi về sách nhằm phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường.

 3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn, Đội, Hội

Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do tổ chức Đoàn, Đội, Hội các cấp phát động, nhất là các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước và của tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh, thiếu nhi, gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam, Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chú trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú như: diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử… để bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên trong học sinh, sinh viên.

Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội; nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; phong trào “Sinh viên 5 tốt” và phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Hè tình nguyện, chương trình “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”… Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương. Nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên

Các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo.

Tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục,  thể  thao  trong  cán  bộ,  giáo  viên  và  học  sinh,  sinh  viên nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, của tỉnh và của ngành … Phát huy vai trò giáo dục các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. Hằng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên; kịp thời khen thưởng, phát triển, nhân rộng các phong trào, mẫu hình nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

 Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật, cung cấp thông tin, nhất là thông tin liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn học đường, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, Hội; giáo viên chủ nhiệm lớp; giảng viên lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tạo cơ chế để phát hiện, bồi dưỡng và tăng cường tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của học sinh, sinh viên là cộng tác viên trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo.

5. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên

Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh, sinh viên. Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện, hài hòa về đức, trí, thể, mỹ, tạo điều kiện phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong quản lý và giáo dục; cam kết với cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

Nhà trường và cơ sở giáo dục đào tạo cần xây dựng môi trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa; xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, học sinh. Tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng và tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Khuyến khích hoạt động các câu lạc bộ sở thích, tài năng. Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ tư vấn học đường, đồng thời hướng dẫn triển khai đồng bộ tại các nhà trường, nhất là khối phổ thông; chú trọng hoàn thiện mô hình hoạt động và bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và các đoàn thể địa phương trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩy mạnh quản lý và bảo đảm an ninh, trật tự trường học, an toàn cho học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa nhà trường và công an địa phương. Tăng cường quản lý, giáo dục, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường. Thành lập tổ công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học với lực lượng nòng cốt là lãnh đạo nhà trường; cán bộ, giáo viên; học sinh, sinh viên xung kích và công an địa phương. Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

Định kỳ hàng năm, lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo gặp  gỡ,  đối  thoại,  nắm  bắt  tâm  tư,  tình  cảm,  định  hướng  tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thanh niên, học sinh, nhất là sinh viên các trường đại học, cao đẳng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cung cấp thông tin liên hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh, sinh viên.

6. Phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên

Phương châm của đổi mới giáo dục là chuyển từ truyền thụ tri thức sang phát triển phẩm chất và năng lực. Giáo dục phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống là biện pháp quan trọng giúp học sinh, sinh viên tiến bộ, trưởng thành; hình thành cho các em nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, làm cho mỗi người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình. Đó là điều kiện quyết định kết quả rèn luyện của mỗi học sinh, sinh viên.

Tạo môi trường xã hội lành mạnh để mỗi học sinh, sinh viên tự rèn luyện, tu dưỡng và học tập, hướng đến việc hình thành và phát triển những phẩm chất sống yêu thương, có trách nhiệm và sống tự chủ, từ đó xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ.

7. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc triển khai chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên các nhà trường; xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và bằng pháp luật nhằm ngăn chặn những tác động xấu đến môi trường giáo dục; xác định đó là chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tổ chức Đảng ở mỗi trường học căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung (khóa XI) trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật, tạo môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh để phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, sinh viên.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

***

Phát huy giá trị đạo đức, lịch sử truyền thống dân tộc để giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên  là  một  yêu  cầu  cần  thiết  trong  bối  cảnh  toàn  cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa là đảm bảo sự phát triển toàn diện và lành mạnh của học sinh, sinh viên, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nhà trường theo mục tiêu nghị quyết của Đảng về đổi mới giáo dục đào tạo; xây dựng văn hóa và con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới của tỉnh, của đất nước.

------------

1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001.

 Theo sách "Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên".

Bài viết khác:

Giao lưu trực tuyến “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu an sinh bền vững”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Hội nhập quốc tế”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.