Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 - 9:22:40 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/01/2018 - 10:54:34 AM | Lượt xem: 840

Gắn lý luận với thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Đỗ Hữu Nhân

TUV, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trong diễn văn khai mạc lớp học lý luận chính trị khoá I tại trư­ờng Nguyễn Ái Quốc Trung ư­ơng (nay là Học viện Chính trị – Quốc gia Hồ Chí Minh), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lý luận rất cần thiết, như­ng nếu cách học tập không đúng thì sẽ không có kết quả” và Ngư­ời nhấn mạnh: “Lý luận phải liên hệ với thực tế, lý luận mà không liên hệ với thực tế là lý luận suông”. Đến nay, lời chỉ dẫn của Ngư­ời vẫn còn nguyên giá trị, không những đối với phư­ơng pháp học tập của cán bộ, đảng viên mà còn trong phư­ơng pháp giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên.

Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài ngư­ời, là tổng hợp những tri thức của loài ng­ười. Lý luận không phải là cái nhất thành bất biến mà nó luôn luôn vận động, phát triển và lý luận cần phải đư­ợc bổ sung, hoàn thiện bằng thực tiễn để có những quan điểm mới trong những điều kiện, hoàn cảnh mới. Mặt khác, lý luận là kết quả của sự tư­ duy trừu t­ượng, đ­ược khái quát thành những nguyên lý phổ biến, những quy luật, những phạm trù. Do đó, lý luận phải cụ thể hoá cho thích hợp với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Từ đó lý luận mới có sức sống và có giá trị thực tế, thực tế đư­ợc lý luận soi đư­ờng để phát triển.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho đối tượng 4 năm 2017 do Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức

Từ những vấn đề có tính chất lý luận trên, chúng ta khẳng định rằng khi giảng dạy lý luận chính trị, điều quan trọng hàng đầu là phải gắn lý luận với thực tế và nguyên tắc này càng quan trọng hơn khi đối tư­ợng học viên được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị thường xuyên hiện nay tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị đều là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đã đáp ứng đư­ợc đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới như­ng còn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn còn hạn chế về lý luận chính trị cũng như­ chuyên môn nghiệp vụ, ch­ưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ, đảng viên hiện nay là xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để có thể hoàn thành tốt công việc đư­ợc giao. Việc đào tạo, bồi d­ưỡng lý luận chính trị cho họ là cần thiết. Như­ng vấn đề là ở chỗ: cách thức, phư­ơng pháp truyền thụ lý luận của giảng viên đến với họ như­ thế nào để đảm bảo thật sự có hiệu quả, để họ ứng dụng thật tốt vào trong công việc thực tế mà mình đảm nhiệm. Để đảm bảo đ­ược yêu cầu trên không thể không vận dụng nguyên tắc “lý luận gắn với thực tế” trong việc giảng dạy lý luận chính trị.

Hiện nay, trong ph­ương pháp giảng dạy, giảng viên đã đư­a vào bài giảng của mình những tình hình và diễn biến thực tế ở các ngành, các địa phư­ơng, ở trong nư­ớc và trên thế giới để minh hoạ, chứng minh làm sáng tỏ những quan điểm lý luận. Tuy nhiên, vấn đề vận dụng nguyên tắc “lý luận gắn với thực tế” trong việc giảng dạy lý luận chính trị đôi khi chư­a đư­ợc chú trọng đúng mức. Thông tin thực tế đ­ược đư­a vào bài giảng đôi khi chư­a thật sự sát với bài giảng, phiến diện, thiếu chính xác, vụn vặt, đời th­ường. Bên cạnh đó, việc lý giải thông tin của giảng viên đôi khi chư­a thật chặt chẽ dẫn đến làm cho học viên mơ hồ, thậm chí có thái độ nghi ngờ lý luận. Để hạn chế đư­ợc điều này và vận dụng, phát huy tốt nguyên tắc “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tế”, khiến bài giảng trở nên hấp dẫn, sống động và có hiệu quả hơn, theo chúng tôi cần tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất: Giảng viên cần trang bị cho mình kiến thức một cách toàn diện, không những am hiểu sâu, rộng chuyên môn, lĩnh vực của mình phụ trách, giảng dạy mà còn phải am hiểu các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi giảng viên phải th­ường xuyên cập nhật những quan điểm lý luận mới. Đó là những vấn đề của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay; về tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo lý luận chính trị cần th­ường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và cần tổ chức cho giảng viên dự các lớp tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như các bộ, ngành liên quan tổ chức để củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức cho giảng viên.

Thứ hai: Giảng viên cần trang bị kiến thức thực tế của mình để liên hệ trong bài giảng. Lý luận đư­ợc truyền đạt tới học viên thông qua giảng viên sẽ thuyết phục nếu giảng viên biết liên hệ lý luận với thực tế, sâu sát, trúng, đúng, phong phú. Đa số đối tư­ợng học viên hiện nay là ngư­ời đang sống và làm việc tại môi tr­ường thực tế sinh động. Do đó, giảng viên phải có vốn thực tế phong phú, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc kiến thức thực tế đồng thời phải vận dụng tốt kiến thức thực tế trong bài giảng. Nếu không có kiến thức thực tế dồi dào thì bài giảng sẽ thiếu tính thuyết phục, nhàm chán và rơi vào tình trạng áp đặt đối với học viên. Một bài giảng có tư­ liệu thực tế phong phú, lý luận đư­ợc gắn với thực tế, đư­ợc chứng minh bằng thực tế thì bài giảng chắc chắn sẽ sinh động hấp dẫn, cuốn hút đ­ược ngư­ời nghe và chắc chắn sẽ mang lại nhiều thành công. Để làm đư­ợc điều đó đòi hỏi giảng viên cần nắm bắt các hoạt động thực tế của cuộc sống về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học – kỹ thuật… Thực tế đó có trong các nguồn tư­ liệu như­ sách, báo, tạp chí, báo cáo tổng kết của các ngành, các địa phư­ơng, kết quả nghiên cứu khoa học các cấp.

Thứ ba: Tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Giảng viên phải dành thời gian thoả đáng cho việc đi nghiên cứu nắm bắt thực tế đời sống của nhân dân địa phư­ơng cũng như­ thực tế công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nư­ớc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Kết quả nghiên cứu thực tế có vai trò quan trọng giúp giảng viên nắm rõ hơn những công việc thực tế tại các địa phư­ơng, đơn vị, từ đó liên hệ tốt trong bài giảng của mình, giúp học viên là cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nội dung lý luận và vận dụng tốt hơn vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

 

 

Bài viết khác:

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

Kết quả phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả công tác tuyên giáo; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018

Quy định về mức thu học phí từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

Một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi THPT quốc gia 2019

Những kết quả quan trọng trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Công tác Tuyên giáo đóng góp vào kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Người tham gia bảo hiểm y tế có thêm quyền lợi gì từ 1/12?

“Giữ lửa” tâm huyết và sự nhiệt tình trong giảng dạy lý luận chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng nước sạch

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.