Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 - 2:50:30 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày: 23/10/2020 - 11:38:05 AM | Lượt xem: 357 | Nguyễn Duy Hưng

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí NGUYỄN DUY HƯNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 

Là một tỉnh có bề dày văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng, trải qua 79 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, nhất là sau 23 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo nhân dân viết lên những trang sử vàng, tràn đầy nguồn cảm hứng và tạo động lực cho sự phát triển của quê hương trong giai đoạn sắp tới. Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, từ năm 2017, Hưng Yên đã trở thành một trong 16 tỉnh, thành tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Các cấp ủy đảng trong tỉnh thống nhất nhận thức, xác định xây dựng Đảng bộ tỉnh và từng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương. Đảng bộ tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Thực tiễn, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, công tác xây dựng Đảng gắn chặt với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, kiên trì, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bởi vậy, đã thu được những kết quả nổi bật.
Các cấp ủy trong tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; coi trọng và thực hiện tốt mối quan hệ: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng được đề cao thông qua việc xác định chủ trương, xây dựng nghị quyết, quyết định những vấn đề lớn và định hướng lãnh đạo toàn diện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng” trong toàn Đảng bộ.
Công tác tư tưởng và giáo dục lý luận chính trị được tiếp tục được khẳng định trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện tích cực, gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ, đủ năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả, 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học trở lên, tỷ lệ trên đại học đạt trên 33%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt trên 91%.
Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được tiến hành nghiêm túc. 100% cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Vai trò tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được đề cao.
Trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối bên trong của từng tổ chức, giảm đầu mối trung gian, giảm cấp phó, giảm biên chế ở nhiều cơ quan, đơn vị; cơ cấu lại và từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, từng bước đi vào nề nếp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện. Hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác nội chính được quan tâm; phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, gắn với tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội.
Cấp ủy các cấp đã xây dựng, ban hành và kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác, bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên. Thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là đối với người đứng đầu. Duy trì chế độ cấp ủy viên đi cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình thực tế; kiên quyết, kiên trì bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở theo hướng bí thư chi bộ là trưởng thôn; chú trọng đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát; tập trung vào những nội dung khó, dễ phát sinh sai phạm như đất đai, tài chính, công tác cán bộ…; định kỳ sơ kết, tổng kết, qua đó phát huy, nhân rộng kết quả, mô hình hiệu quả, kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục cho giai đoạn tiếp theo.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền các cấp, trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, xã hội ổn định; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đều cơ bản đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt trước, vượt cao so với Nghị quyết đề ra; hoàn thành sớm xây dựng nông thôn mới cấp xã, đạt nông thôn mới ở 5/10 đơn vị cấp huyện và đang trình Chính phủ công nhận 5 đơn vị cấp huyện còn lại và toàn tỉnh đạt nông thôn mới. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,81%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/năm. Năm 2020: Tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản 8,55%; công nghiệp, xây dựng 62,04%; thương mại, dịch vụ 29,41%. Giá trị xuất khẩu đạt 5,3 tỷ USD. Giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 14.865 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 80,62 triệu đồng, gấp 1,64 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Tỷ lệ làng, khu phố văn hoá đạt 89%; gia đình văn hoá đạt 91,5%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 41%.
Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đảng còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như: Việc nắm bắt, phản ánh và phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội ở một số đơn vị chưa kịp thời. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tổ chức, cán bộ và việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ở cấp huyện và cơ sở có nội dung còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế, tinh thần phê bình và tự phê bình ở một số nơi còn yếu; còn có chi bộ ra nghị quyết trái pháp luật bị xử lý. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có nơi chưa kịp thời, nghiêm túc. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện công tác dân vận có việc chưa chặt chẽ; giám sát, phản biện xã hội có việc hiệu quả chưa cao.
Vì vậy, để tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Một là, đổi mới và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; ra sức rèn luyện, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị và cần gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.
Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, ngang tầm yêu cầu của giai đoạn mới. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, tính xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; lấy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng, là thước đo hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng.
Ba là, cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
Bốn là, tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; lấy hội viên, đoàn viên làm trung tâm triển khai các chủ trương, chính sách. Làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò to lớn của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Trong bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang tới gần, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên cần tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh, quyết tâm, đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị để tạo động lực và sức mạnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng văn minh và thịnh vượng.

Bài viết khác:

Các định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030 theo Nghị Đại hội XIII

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau Đại hội

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Diễn văn bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Đại hội XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hành động nhanh, quyết liệt hơn, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.