Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020 - 3:06:11 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » 70 năm Tuyên giáo Hưng Yên
Đăng ngày: 15/06/2017 - 2:09:22 PM | Lượt xem: 1162

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (8/1947-8/2017)

I- THÀNH LẬP BAN TUYÊN HUẤN TỈNH ỦY HƯNG YÊN
Tháng 8-1947, cách đây tròn 70 năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I (tháng 5-1947), Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).
 Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Trải qua lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ.
Kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ. Là dịp để toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Hưng Yên ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng bộ, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đây cũng là dịp các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Đây cũng là dịp để cán bộ ngành tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
 
II- 70 NĂM – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN (1947-2017)
70 năm qua, cùng với cả nước, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn được coi trọng và phát triển qua các thời kỳ cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi và thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên.
Ngay từ thời kỳ vận động thành lập Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cách mạng trong quần chúng ở Hưng Yên đã xuất hiện. Những người sớm giác ngộ cách mạng ở Hưng Yên bí mật tổ chức học tập những sách báo, tài liệu cách mạng như: "Đường cách mệnh", "Bản án chế độ thực dân Pháp", "Sơ giản về chủ nghĩa cộng sản", sau đó tuyên truyền tới bạn bè, người thân và nhân dân. Thông qua tuyên truyền, giác ngộ đã chỉ cho họ thấy cảnh đói khổ, lầm than của nhân dân lao động, sự áp bức, bóc lột, bất công của địa chủ, phong kiến; khơi dậy trong họ tinh thần yêu nước, giác ngộ ý thức giai cấp; chỉ cho họ thấy muốn thoát khỏi cảnh áp bức, bất công đó thì phải làm cách mạng vô sản.
 Hoạt động tuyên truyền chính trị, công tác tư tưởng đã dần làm cho quần chúng yêu nước chuyển sang tư tưởng cách mạng theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Quá trình tuyên truyền vận động cách mạng đã dẫn đến kết quả tất yếu là sự ra đời của Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Sài Thị vào năm 1928. Đến cuối năm 1929, Chi bộ này chuyển thành Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị - đây là Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hưng Yên. Phương thức công tác tư tưởng lúc này chủ yếu là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng cổ động. Chi bộ đã kêu gọi, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, thực hiện treo cờ Đảng, rải truyền đơn, áp phích. Trong nội bộ tổ chức cho đảng viên học tập cuốn "Đường cách mệnh" của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các sách "Tiếng súng đêm đông", "Chính sách giặc Pháp"... Các hoạt động của đảng viên trong chi bộ đã thức tỉnh lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, thúc đẩy họ sẵn sàng đi theo cách mạng.
Thời kỳ 1931-1934, phong trào cách mạng toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, Hưng Yên ngột ngạt trong không khí khủng bố. Đứng trước tình hình thực tế lúc này, Trung ương Đảng chủ trương phát động các cuộc đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, đòi trả tự do cho tất cả tù chính trị, bỏ các thứ thuế vô lí, củng cố phát triển các đoàn thể cách mạng của quần chúng, tăng cường xây dựng Đảng. Ở Hưng Yên, các cơ sở Đảng vẫn khéo léo tiếp tế cho các chiến sĩ cách mạng bị cầm tù và đấu tranh hợp pháp với tổng lý giữ vững quyền lợi kinh tế hàng ngày. Tháng 7-1935, cơ sở cách mạng thôn Đào Xá (huyện Ân Thi) được gây dựng, củng cố, bước đầu có sự hoạt động tuyên truyền thông qua các sách báo như: Tờ “Công Nông”, “Dân Tiến”... Công tác tư tưởng thời kỳ này đã góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng, củng cố tổ chức với phương thức tuyên truyền bí mật giữa cán bộ với đảng viên và quần chúng nòng cốt của Đảng, giữa cơ sở cách mạng bên ngoài và các chiến sĩ cách mạng trong tù, chuẩn bị các điều kiện đón thời cơ cách mạng và cuộc đấu tranh rộng lớn về sau.
Từ năm 1936-1939, trước tình hình chuyển biến trên trường quốc tế và ở Pháp có lợi cho cách mạng Việt Nam. Trung ương Đảng chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế rộng rãi bao gồm các giai cấp, các đảng phái, các đoàn thể chính trị và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau để cùng nhau đấu tranh đòi quyền lợi đơn giản như: Tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do đi lại, ân xá tù chính trị, ngày làm việc 8 giờ... Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thành lập Mặt trận nhân dân phản đế được triển khai nhanh chóng trong toàn quốc. Ở Hưng Yên, các hội yêu nước được thành lập ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau như hội tương tế, hội ái hữu, hội nhân đinh, hội đá bóng, hội tập võ, hội truyền bá chữ Quốc ngữ... thông qua các tổ chức này để tuyên truyền cách mạng. Công tác tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện chủ trương của Đảng là vận động quần chúng đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi miễn giảm sưu thuế, đòi tự do lập hội, lập nghiệp đoàn, lấy hoạt động công khai che cho hoạt động bí mật. Các tổ chức này là cơ sở để tuyên truyền vận động chính trị, giáo dục tư tưởng rộng rãi trong nhân dân... Sau thời gian hoạt động tuyên truyền của các chi bộ Đảng, các hội yêu nước phong trào cách mạng ở Hưng Yên được phát triển tương đối đều và rộng.
Tháng 7-1941, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập, đây là bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng của tỉnh. Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, trong đó tập trung giới thiệu sự ra đời, Điều lệ của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi nhân dân ủng hộ và tham gia Việt Minh, đánh đuổi Nhật, Pháp, giải phóng dân tộc. Tháng 6-1943, Ban Cán sự tỉnh (Tỉnh ủy Hưng Yên) đã ra Báo Bãi Sậy, tuyên truyền cho đảng viên và quần chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, động viên tinh thần cách mạng của nhân dân. Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Ban Cán sự Tỉnh uỷ đã đề ra chủ trương cụ thể: Phát triển mạnh các cơ sở Việt Minh, chú trọng hơn việc xây dựng các đội tự vệ, mua sắm vũ khí, gấp rút chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa. Trước hết phải đẩy mạnh việc tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào đấu tranh chống thuế, phá kho thóc, để giải quyết nạn đói. Ban Cán sự Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cho các cơ sở, đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc diễn thuyết xung phong và tuần hành, thị uy, lên án và vạch mặt kẻ thù là giặc Nhật và tay sai, mở rộng ảnh hưởng của Việt Minh, biểu dương lực lượng của quần chúng cách mạng, tích cực tiến hành việc trừ gian, chặt đứt tay chân của bọn chúng, chờ cơ hội thuận lợi tổ chức cướp súng của địch để trang bị cho mình, tạo cho địch hoang mang, lo sợ, tan dã ngay trong lòng địch, làm cho chúng phải co cụm đối phó với cách mạng, không giám đi càn, cướp bóc như trước. Công tác tuyên truyền đã góp phần động viên quần chúng cùng với nhân dân cả nước Tổng khởi nghĩa, làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 23-8-1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên đã ra mắt, chính quyền cách mạng từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản được xác lập. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên, đã thể hiện rõ vai trò xung kích của mặt trận tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, vai trò của tuyên truyền, vận động là yếu tố quyết định đến thành công của việc thành lập chính quyền tại các thôn xã sau này.
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, bên cạnh việc củng cố chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách được khái quát thành 3 nhiệm vụ lớn: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm”. Ở Hưng Yên, việc củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng đòi hỏi khẩn trương và cấp bách hơn bao giờ hết. Công tác tuyên truyền thời kỳ này của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách. Tỉnh uỷ có cử ra một bộ phận phụ trách việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ. Bộ phận tuyên truyền đã chủ động mở đợt tuyên truyền, giáo dục từ tỉnh đến các huyện và xã; các huyện đều mở các lớp huấn luyện cấp tốc về “Chủ nghĩa Cộng sản sơ giản”, “Các bước công tác vận động quần chúng”, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, vận động nhân dân tích cực diệt “giặc đói”, “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm”. Đảng bộ tỉnh đã mở cuộc vận động tăng gia sản xuất với khẩu hiệu “Không để một tấc đất bỏ hoang”, “tấc đất tấc vàng”; phát động phong trào toàn dân tham gia “diệt giặc dốt”, xóa nạn mù chữ, thành lập ban diệt dốt ở các cấp. Được sự tuyên truyền vận động của cấp ủy và chính quyền các cấp, với sự quyết tâm cao của nhân dân và được sự hỗ trợ của Chính phủ, nạn đói dần từng bước được ngăn chặn, sản xuất được phục hồi, đời sống nhân dân bước đầu được ổn định; phong trào “diệt giặc dốt” phát triển rầm rộ, lôi cuốn từ các em thiếu nhi, chị em phụ nữ, đến các cụ già, từ anh chị em thợ thủ công, tiểu thương đến bà con nông dân hăng hái đi học với tinh thần “đi học là yêu nước”. Đến cuối năm 1946, toàn tỉnh chỉ còn 171.000 người chưa biết chữ trên 499.734 người trong toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống mới cũng được đẩy mạnh, nhằm xây dựng nếp sống lành mạnh, những hủ tục lạc hậu như: Cờ bạc, thuốc phiện, cô đầu, nhà thổ, mê tín dị đoan, trộm cắp… từng bước được loại bỏ.   Những thắng lợi đó góp phần củng cố liên minh công nông do Đảng lãnh đạo, củng cố lòng tin và sự gắn bó của người dân đối với chính quyền.
Thực hiện chủ trương của Trung ương, về việc tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày 6-1-1946, ngay từ tháng 12-1945, Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức quán triệt chủ trương của Trung ương, tổ chức mở đợt tuyên truyền, cổ động rộng khắp trong toàn tỉnh, chuẩn bị mọi mặt cho Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa I. Được tuyên truyền ý nghĩa của ngày bầu cử, cuộc bầu cử ngày 6-1-1946 của tỉnh diễn ra nhanh gọn với hơn 90% tổng số cử tri trong toàn tỉnh đi bỏ phiếu. Thắng lợi của Cuộc bầu cử đã thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta, đây là yếu tố quyết định đến việc xây dựng củng cố chính quyền dân chủ nhân dân. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, thực sự phát huy trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ ở địa phương.             
Cuối năm 1946, Hội nghị Quân sự toàn quốc của Đảng họp dưới sự chủ tọa của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Hội nghị nhận định: Nhất định không sớm thì muộn Pháp sẽ đánh mình, và mình cũng nhất định phải đánh Pháp. Quán triệt tinh thần của Hội nghị Quân sự toàn quốc, Hội nghị Tỉnh ủy tại Thổ Cốc (huyện Yên Mỹ) vào tháng 10-1946 đã đề ra khẩu hiệu “chuẩn bị kháng chiến là trên hết”. Toàn tỉnh đã tập trung vào các nhiệm vụ lớn: Tăng cường củng cố phát triển Đảng, củng cố chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, khẩn trương huấn luyện quân sự, phát động phong trào tự trang bị vũ khí, lập “quỹ nghĩa thương”, “quỹ bảo vệ”, tích trữ lương thực chuẩn bị cho vũ trang. Các cấp ủy đã tuyên truyền vận động nhân dân đi tản cư về các huyện phía nam của tỉnh. Tất cả các cụ già, phụ nữ và trẻ em 100% phải đi tản cư. Lực lượng thanh niên ở lại trực tiếp triển khai việc chuẩn bị kháng chiến và khẩn trương tiêu thổ kháng chiến như nhằm cản bước tiến của thực dân Pháp.
Ngày 4-1-1947, thực dân Pháp nổ súng tấn công Như Quỳnh (huyện Văn Lâm), quân và dân Hưng Yên đã xiết chặt hàng ngũ đứng lên chiến đấu, mở đầu giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai trên địa bàn tỉnh. Đứng trước thách thức to lớn ấy, tháng 5-1947, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tiến hành tại Trà Bồ (huyện Phù Cừ). Đại hội quán triệt đường lối kháng chiến của Đảng về những vấn đề cơ bản như: Quan điểm chiến tranh nhân dân, phương châm đánh lâu dài, tự lực cánh sinh.... Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh uỷ chỉ đạo đợt “phê bình và tự phê bình” qua học tập “Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí Bắc Bộ”, mở đợt phát triển đảng viên “Lớp Tháng Tám”. Tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, về đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến của Đảng; quyết định thành lập trường huấn luyện đào tạo cán bộ, được đặt tên là "Trường Tháng Tám". Tháng 8/1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ được thành lập, đồng chí Trần Phương, Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban. Nhiệm vụ chính lúc này là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho cán bộ, đảng viên, nội dung huấn luyện là "Sơ giản về chủ nghĩa cộng sản", "Đường lối cách mạng Việt Nam", "Tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công"... Cùng với các nội dung huấn luyện, Tỉnh uỷ chủ trương tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, cổ động nhân dân tích cực tham gia kháng chiến và kiến quốc.
 Năm 1951-1954, công tác tuyên truyền tập trung cao độ vào việc “Chỉnh Đảng, chỉnh cán”, tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tập trung vào việc gây dựng cơ sở, làm cho quần chúng tin tưởng vào cách mạng, giữ vững niềm tin son sắt vào Đảng và Chính phủ, đập tan những âm mưu, thủ đoạn lừa bịp của kẻ thù, vận động nhân dân ủng hộ kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, công tác tuyên truyền đã đẩy mạnh việc tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường, nhất là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt trong thời gian này, tập trung vận động quần chúng nhân dân, chủ yếu là chị em phụ nữ đấu tranh binh vận, địch vận, đòi chồng, con, em... đấu tranh chống địch phá hoại kinh tế, không cho chúng chuyển máy móc, thiết bị đi; tuyên truyền vận động nhân dân không mắc mưu địch, không nghe theo địch dụ dỗ, cưỡng ép di cư vào Nam.
Sau Hiệp định Giơnevơ (7-1954) cùng với nhân dân miền Bắc, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên bước vào một thời kỳ mới với nhiệm vụ cách mạng mới - thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế… Song song với việc tuyên truyền phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác tuyên truyền của Đảng bộ trong những năm 1954-1957 đã tập trung vào việc tuyên truyền, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các kế hoạch Nhà nước nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - văn hóa. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy lập kế hoạch và tổ chức việc học tập quán triệt một cách sâu rộng nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám, khóa II (8-1955) về vấn đề khôi phục kinh tế; trước hết là khôi phục, phát triển sản xuất nông nghiệp.
Sau thắng lợi của việc thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục giành được nhiều thắng lợi cơ bản trong kế hoạch 3 năm 1958-1960. Thời kỳ này công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ được chú trọng và triển khai toàn diện hơn, phong phú hơn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, nhất là đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, từ đó động viên, cổ vũ mọi người hăng hái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế cá thể, thi đua xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa. Hoạt động công tác giáo dục, rèn luyện cả về lập trường tư tưởng, bồi dưỡng năng lực công tác cũng như về phẩm chất đạo đức cho đảng viên được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều phương thức khác nhau có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Bộ máy tuyên huấn các cấp của Đảng bộ được củng cố, ngày càng cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, làm tròn vai trò tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên cùng nhân dân cả nước, ra sức phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. Đây là thời kỳ các phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển rầm rộ, trên tất cả các lĩnh vực. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tập trung tuyên truyền về các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch; bên cạnh đó là tuyên truyền về chiến thắng của quân và dân miền Nam. Những thắng lợi quan trọng đó, góp phần to lớn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ, công tác tuyên truyền giáo dục đã có sự chuyển hướng nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thời điểm một cách thích hợp.
Từ năm 1968 đến năm 1997, tỉnh Hưng Yên và Hải Dương sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng, Ban Tuyên huấn hai tỉnh hợp nhất thành Ban Tuyên huấn rồi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Hưng. Những năm 1968-1975, công tác tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, củng cố hậu phương, sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến; bám sát và kịp thời tuyên truyền về ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari (năm 1973), đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975). Những năm đầu thống nhất đất nước, công tác tuyên giáo thực hiện tuyên truyền về quyền làm chủ của nhân dân trong sản xuất và phân phối lưu thông; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên huấn huyện, thị ủy, đài phát thanh các huyện, thị xã về nội dung tuyên truyền, về kỷ luật mở đài địch và tiếp âm đài tỉnh, kiểm soát chặt chẽ đài truyền thanh ở các xã, hợp tác xã và công tác văn hóa thông tin để tuyên truyền phục vụ sản xuất, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc....  Từ năm 1980-1985, sản xuất và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp bám sát phương hướng công tác tư tưởng do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (năm 1979) đề ra, bám sát vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: Chỉ thị 83 (ngày 26-11-1979) của Ban Bí thư (khóa IV) về cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với việc phát thẻ đảng viên; Chỉ thị 84 (ngày 4-1-1980) về tổ chức các ngày kỷ niệm lớn; Thông tri 22 (tháng 10-1980); Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 23-6-1980 của Bộ Chính trị Về cải tiến công tác phân phối lưu thông; Chỉ thị số 100-CT/TW ngày 13-1-1981 của Ban Bí thư về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3-1982); Nghị quyết 38-NQ/TU ngày 5-6-1985 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Về đổi mới cơ chế quản lý trên lĩnh vực giá-lương-tiền... Quá trình tuyên truyền giáo dục, các ngành, các cấp đã kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền thực hiện kế hoạch Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng.
Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tình hình chính trị thế giới có biến động lớn, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, công cuộc đổi mới của đất nước đứng trước những thách thức gay gắt... Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) ra Nghị quyết số 08 về tình hình biến động ở Liên Xô và Đông Âu. Nghị quyết 08 được quán triệt phổ biến sâu rộng, góp phần tích cực vào việc củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Trong 10 năm (1986-1996) thực hiện đường lối đổi mới công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 14, Chỉ thị số 39 về tăng cường công tác tư tưởng chính trị, đưa thông tin xuống cơ sở; mở các đợt sinh hoạt chính trị lớn để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; nhiệm vụ trước mắt của địa phương; chỉnh đốn và làm trong sạch đội ngũ đảng viên, chống tham nhũng, bảo vệ an ninh quốc gia nhằm ổn định tư tưởng, chống khuynh hướng đa nguyên, đa đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến và tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy như: Chỉ thị 08 (tháng 3-1992) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản ở địa phương; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) (tháng 6-1992) về chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương lần 4 (tháng 1-1993) về công tác văn hóa văn nghệ; Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ (1993); Nghị quyết Trung ương 5 (tháng 6-1993) về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn; Nghị quyết Trung ương 7 (tháng 7-1994) về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới…; Thông báo số 11-TB/TU (ngày 20-2-1992) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TU (tháng 7-1994) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới tổ chức – quản lý các hợp tác xã; Nghị quyết số 22-NQ/TU (tháng 10-1994) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương VII về công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, phần lớn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã được học tập 5 bài về công tác xây dựng Đảng, về kinh tế thị trường, nhiệm vụ quốc phòng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở và các quan điểm, chủ trương đổi mới của Đảng...
Sau gần 29 năm hợp nhất, ngày 1-1-1997, cùng với sự kiện tái lập tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên được tái lập. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỉnh uỷ giao cho: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để tham mưu giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo và quản lý xã hội. Tham mưu giúp Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành các nghị quyết và chương trình hành động, đề án, kế hoạch, chỉ thị để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Phối hợp với các ngành giúp Tỉnh uỷ soạn thảo một số văn bản, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; tổ chức, triển khai, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biên soạn và xuất bản một số cuốn sách như: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tập I (1929-1954)” (xuất bản năm 1998); “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập II (1954-1975)” (xuất bản năm 2004); “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập III (1975-2005) (xuất bản năm 2009); “Lịch sử tỉnh Hưng Yên” (Tập bài giảng dùng cho hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh), Lịch sử tỉnh Hưng Yên (Tài liệu bồi dưỡng dùng cho hệ bồi dưỡng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố);“Lịch sử tỉnh Hưng Yên” (Tập bài giảng dùng trong các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong tỉnh) (xuất bản năm 2007); “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” (xuất bản năm 2000, tái bản năm 2005); “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 170 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2001)” (xuất bản năm 2001); “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 175 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2006) và 10 năm tái lập tỉnh” (xuất bản năm 2006); “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh (1831-2011), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2011),và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997 - 01/01/2012)” (xuất bản năm 2011); “ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh (1831-2016), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2016) và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997 - 01/01/2017)” (xuất bản năm 2016); biên soạn cuốn “ Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XV”; Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVI” (xuất bản năm 2010); “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII” (xuất bản năm 2015); “Anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên” (xuất bản năm 2012). Đặc biệt, để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh và tri ân công lao của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời làm tài liệu giáo dục thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ, năm 2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, biên soạn 02 cuốn sáchBà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên” và sách “Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên”.
Công tác tuyên truyền đã tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh, triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động trên địa bàn tỉnh qua các năm; Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc thi như: Cuộc thi Báo cáo viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001); Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh (năm 2003); Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2007 - 2008); cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”, tiếp tục tổ chức học tập và sinh hoạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017; phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017… Đặc biệt, năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án 01-ĐA/TU về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”; tham mưu các hoạt động tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh (1831 - 2016), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941 - 2016) và 20 năm tái lập tỉnh (1997 - 2017), với các hoạt động nổi bật như: Tọa đàm “Đảng bộ Hưng Yên - 75 năm thành lập và phát triển”; Tổ chức Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Lời thề La Tiến” tại Di tích lịch sử quốc gia Cây đa và Đền La Tiến; Hội thảo khoa học Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến – Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng... Công tác tuyên truyền luôn chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung và hình thức; nội dung tuyên truyền tập trung sâu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự quyết tâm, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn ngay sau ngày tái lập tỉnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành khá toàn diện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, XVI, XVII, XVIII đề ra.
Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị, dịa phương, đồng thời được Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền. Từ năm 1997 đến tháng 5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức gần 250 hội nghị cho gần 40.000 lượt báo cáo viên (trung bình 12 hội nghị/năm). Nội dung các hội nghị tập trung vào vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế… Đến nay, Bản tin Thông báo nội bộ đã xuất bản 241 số với tổng lượng phát hành đạt trên 5 triệu cuốn. Bản tin Thông báo nội bộ thường xuyên được nâng cấp về nội dung và hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên trong tỉnh, chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ không ngừng được nâng lên, nội dung ngày càng đa dạng, có chiều sâu; hình thức có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên. Công tác thông tin đối ngoại thông qua hoạt động tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng được đẩy mạnh. Từ khi thành lập đến nay, cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh đã có 9.217 lượt thông tin, báo cáo với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan. Trên cơ sở thông tin của cộng tác viên các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp trên 100 lượt báo cáo chuyên đề về dư luận xã hội (báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo đột xuất…); tổ chức Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng và các cuộc họp liên quan đến công tác tuyên giáo. Xây dựng các đề cương, hướng dẫn tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, đất nước.
Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai tích cực theo Quy định 54 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 23 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Từ khi tái lập tỉnh Hưng Yên ngày 01/01/1997 đến năm 2016, toàn tỉnh đã mở được tổng số 3.573 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 326.647 lượt học viên; trong đó: 158 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 11.021 học viên, 3.415 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 315.626 lượt học viên. Việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, hoạt động tổ chức dạy và học cũng như công tác phục vụ, quản lý của trung tâm bồi dưỡng chính trị và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đều đảm bảo đúng theo văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chất lượng dạy và học được nâng lên. Các lớp bồi dưỡng cơ bản đều được bổ sung nội dung các chỉ thị, nghị quyết hội nghị Trung ương của các kỳ Đại hội Đảng, tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới, đặc biệt là đã lồng ghép lịch sử tỉnh Hưng Yên vào chương trình giảng dạy, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể vững mạnh, tăng cường và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong công cuộc đổi mới toàn diện, nhất là từ sau tái lập tỉnh Hưng Yên đến nay, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực khoa giáo. Công tác tham mưu quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo được kịp thời. Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và kết quả hoạt động trên các lĩnh vực khoa giáo được đẩy mạnh theo hướng hiệu quả, thiết thực; phạm vi, đối tượng tuyên truyền rộng, đa dạng; hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đã tham mưu nghiên cứu, biên soạn, phát hành 1.200 cuốn sách Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên; 1.300 cuốn Sổ tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên; duy trì chuyên trang “Chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  Nhờ đó, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học, công nghệ và môi trường; dân số và gia đình; y tế, thể dục, thể thao phát triển khá toàn diện, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố tiến hành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử theo Chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư  và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 26-3-1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo số 1180-TB/TU ngày 06 tháng 9 năm 2014 về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ các cấp, các ngành và đoàn thể. Tiến hành thẩm định bản thảo lịch sử ngành, đoàn thể và Lịch sử Đảng bộ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trước khi xuất bản, đến năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành nghiên cứu thẩm định trên 40 tập sách Lịch sử Đảng bộ cấp huyện, thành ủy và lịch sử ngành, đoàn thể tỉnh. Các công trình lịch sử đã xuất bản luôn đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, có sự thống nhất chung với Lịch sử Đảng bộ tỉnh; thể hiện rõ những nét đặc thù của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Nội dung các cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử một cách chân thực, sinh động về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh đến cơ sở; thể hiện rõ sự vận dụng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của từng địa phương; khắc phục từng bước việc phản ánh một chiều và có đánh giá tổng kết thực tiễn lịch sử, rút ra những kinh nghiệm trong lịch sử đấu tranh cách mạng, cũng như trong sự nghiệp đổi mới.
Công tác văn hóa - văn nghệ được quan tâm thường xuyên, đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các sở, ngành khối văn hoá - văn nghệ; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá-văn nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh việc nắm bắt hoạt động văn hoá-văn nghệ, lễ hội, tâm linh trên địa bàn tỉnh… Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm cho đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân ngày càng phong phú, nhiều phong trào văn hoá đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 303.247 gia đình văn hóa (đạt 89%), 739 làng, khu phố văn hóa (đạt 86,8%), trên 800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hoá được xây dựng, củng cố đã và đang hoạt động có hiệu quả, là điểm hội họp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ sở thích của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 9/10 huyện, thành phố có Trung tâm văn hoá; 158/161 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá độc lập hoặc nhà văn hoá kiêm hội trường; 798/851 thôn, khu phố có nhà văn hoá độc lập hoặc nhà văn hoá dùng chung với các thiết chế khác. Thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới được các địa phương triển khai có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 87/145 xã (chiếm 60%) đạt tiêu chí số 6, 133/145 xã (chiếm 91%) đạt tiêu chí số 16 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015-2020), việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Yên cũng được nêu ra như là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ ấy là của toàn Đảng bộ và nhân dân, trong đó, mỗi cán bộ văn hóa, mỗi văn nghệ sĩ là một chủ thể nhỏ bé nhưng quan trọng góp phần thực hiện.
Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với những kết quả đạt được, nhất là từ khi tái lập tỉnh cho đến nay, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì; Chính phủ tặng Cờ; các ngành chức năng của Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen, cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tập thể các phòng chuyên môn, cùng nhiều cá  nhân.
Bước vào thời kỳ hội nhập, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đứng trước không ít những khó khăn. Vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo càng hết sức quan trọng trong toàn bộ các hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ. 70 năm (8-1947 - 8-2017) là chặng đường phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Hưng Yên. Tuy tên gọi của cơ quan làm công tác tuyên giáo nhiều lần thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử (như Ban Cổ động, Tuyên huấn, Tuyên giáo, Tư tưởng - Văn hóa, hiện nay là Tuyên giáo) song vai trò, chức năng không thay đổi. Nhiệm vụ bao trùm và xuyên suốt của công tác tuyên giáo qua các thời kỳ là bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, nhân sinh quan, thế giới quan cho con người. Từ thực tiễn công tác tuyên giáo của Đảng bộ, chúng ta đã rút ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc:
Một là: Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhân dân để nâng cao chất lượng của công tác tuyên giáo.
 Hai là: Bám sát thực tiễn của tỉnh và tình hình trong nước, quốc tế, dự báo xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.
Ba là: Huy động toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo.
Bốn là: Nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Năm là: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo từng giai đoạn cách mạng, hiện đại hoá phương tiện tác nghiệp.
 
III – PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Phương hướng chung
Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, đồng thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Ðảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc.
        - Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tích cực và chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
        - Chủ động phối hợp nắm tình hình tư tưởng để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.
        - Tham mưu giúp cấp ủy kịp thời ban hành văn bản để lãnh đạo nhiệm vụ công tác tuyên giáo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        - Tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo để cổ vũ nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
  - Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp
+ Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức học tập và quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn học tập với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn.  
+ Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chức trách nhiệm vụ của cá nhân.
+ Làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ đảng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tư tưởng cục bộ, cơ hội, nói - viết và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện lợi dụng dân chủ gây mất ổn định chính trị - xã hội; những biểu hiện quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử, văn hóa-văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Bài viết khác:

Tuyên giáo Văn Lâm với việc đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay

Công tác tuyên giáo phải thật sự gắn với cuộc sống, giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công tác khoa giáo và các vấn đề xã hội hiện nay

Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 70 năm thắp lửa truyền thống

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền - văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục truyền thống

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tỉnh Hưng Yên hiện nay

Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 70 năm xây dựng và phát triển (8/1947-8/2017)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.