Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021 - 8:06:02 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 22/02/2021 - 9:59:27 AM | Lượt xem: 50 | Trần Hữu Chất

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên có 84 tổ chức đảng (45 đảng bộ, 39 chi bộ) với gần 4.600 đảng viên. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của các ban Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã sớm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thường xuyên nắm bắt, kịp thời chỉ đạo tổ chức đại hội các đảng bộ, chi cơ sở. Đến tháng 6/2020, 100% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức đại hội thành công, đảm bảo đúng kế hoạch. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thảo luận và thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông báo phân công Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, từ đó đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2020, Đảng ủy Khối đã kịp thời triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã có ý thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên và người lao động đã chủ động đăng ký những phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từng bước nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ được quan tâm thường xuyên, có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng. Trong năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 90 đồng chí; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 215 quần chúng ưu tú của các cơ sở Đảng. Kết thúc khóa học, 100% đạt loại khá và giỏi; chất lượng báo cáo viên các lớp bồi dưỡng chính trị từng bước được nâng lên.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng. Việc tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm của tập thể và cá nhân cấp ủy, kiểm điểm đảng viên thể hiện tinh thần nghiêm túc. Năm 2020, tổng số tổ chức cơ sở đảng được phân loại 84/84. Trong đó: 20/84 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 23,8% ; 62/84 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 73,81%; 02/84 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, đạt 2,38%. 16,84% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 81,20% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1,28% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 0,68% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, chi bộ cơ sở, các Ban của Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 85 tổ chức và 331 đảng viên; giám sát tại 76 tổ chức đảng và 259 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 62 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 20 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 72 tổ chức đảng và 1022 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 67 tổ chức đảng và 115 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng phương thức, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Trong năm, cấp ủy các cấp, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 60 đảng viên (khai trừ 02 đảng viên, khiển trách 43 đảng viên, cảnh cáo 15 đảng viên). Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được chú trọng; toàn Đảng bộ không xảy ra vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo công tác vận động quần chúng, đoàn thể và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tổ chức đảng trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp tích cực lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các nhiệm vụ dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan và phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan văn hóa, công khai, minh bạch, đối thoại ở doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ và có hiệu quả góp phần quan trọng xây dựng phát triển doanh nghiệp và đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đoàn Khối, các cơ sở đoàn có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hiến máu nhân đạo, tổ chức tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó...

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, năm 2021, toàn Đảng bộ xác định tập trung thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quán triệt, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh vận dụng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động ngay từ cơ sở.

Thứ hai, các cấp uỷ đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tập trung củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tư nhân; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên đi công tác nước ngoài, quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng cho đảng viên mới. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đối tượng Đảng ở cơ sở, chất lượng các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các cấp. Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cấp ủy, cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Gắn công tác quy hoạch cấp uỷ cơ sở với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch với việc đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở cơ quan.

Thứ ba, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; hoàn thành đảm bảo chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đã xác định trong chương trình, kế hoạch năm 2021; nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp với các cơ quan xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, phục vụ tốt công tác nhân sự bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền đối với công tác đoàn thể. Thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, các đoàn thể thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở ở từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, của cán bộ, đoàn viên trong cải cách hành chính, sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng và đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

HC

Bài viết khác:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên, chúc mừng cán bộ, y, bác sỹ ngành y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

Kết thúc phong tỏa xã Yên Phú

Kim Động: Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện

Yên Mỹ: Kịp thời hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ giao quân năm 2021

Tiên Lữ: Thành lập các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2021

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.