Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:34:18 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 20/01/2016 - 8:28:14 AM | Lượt xem: 1530 | Phòng VHVN

Công văn số 60-CV/BTGTU ban hành ngày 18/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Bính Thân 2016

Thực hiện Công văn số 9394-CV/BTGTW, ngày 08/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Bính Thân 2016, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2016) và đón tết Bính Thân; 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày sinh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2016); 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016); kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2016); 185 năm Ngày thành lập tỉnh Hưng Yên (1831 - 2016), 75 năm thành lập Ðảng bộ (1941-2016), 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997 – 2017)… góp phần động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Hưng Yên thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một số hoạt động:

1 - Hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể dục, thể thao:

- Chủ động tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ và thể dục, thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân dân tại các khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Giới thiệu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới; những tấm gương người tốt, việc tốt; ca ngợi quê hương, đất nước; ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa có định hướng; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, thực hành tiết kiệm.

2 - Hoạt động lễ hội

 Hướng dẫn, tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

Chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống. Tăng cường quản lý nhà nước về di tích và danh thắng; kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hóa” hoạt động lễ hội; khắc phục tình trạng đặt hòm công đức tràn lan, việc thắp hương, đốt vàng mã gây phản cảm trong dư luận, mất mỹ quan nơi thờ tự. Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh môi trường; kiên quyết đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

3- Về tổ chức thực hiện

- Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các đơn vị liên quan chỉ đạo hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “ Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

- Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình Tết Nguyên đán Bính Thân vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân; kiểm duyệt kỹ lưỡng nội dung tin, bài, ảnh… không để xảy ra sai sót. Tăng cường giới thiệu, phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên.

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Phố Hiến động viên văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí hưởng ứng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; bám sát hiện thực cuộc sống, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII năm 2016.

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hình thức cờ bạc, mê tín dị đoan...trước, trong và sau Tết.

 Đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Bính Thân 2016 về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Văn hóa - Văn nghệ) trước ngày 10/3/2016 để tổng hợp, báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   

Vậy, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Phạm Văn Nghệ

 

 

 

 

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

Tìm hiểu khái niệm về văn hóa và một số khái niệm liên quan

Những vấn đề chung về lễ hội: Một số khái niệm liên quan đến lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.