Thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 - 8:35:05 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/11/2017 - 8:14:11 AM | Lượt xem: 1311

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Hồng, tỉnh Hưng Yên có dân số gần 1,2 triệu người, trong đó có 323.354 trẻ em dưới 16 tuổi (127.745 trẻ em dưới 6 tuổi; 53.303 trẻ từ 16 đến 18 tuổi). Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 1.914 và 8.010 trẻ em thuộc nhóm trẻ em khác có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo tinh thần Chỉ thị số 20 - CT/TW, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, sự chăm lo của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được thực hiện nghiêm túc. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng; 100% trẻ em từ 0 - 36 tháng tuổi được uống Vitamin A. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống 11,7%, thể thấp còi giảm xuống 23,8% (năm 2016); tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống 0,09‰; trên 4.000 lượt trẻ em khuyết tật, tàn tật được khám, tư vấn sức khỏe, được phẫu thuật, phục hồi chức năng. Công tác giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành chú trọng. Trẻ em từ 3 - 5 tuổi học mẫu giáo đạt 95,6%, trong đó trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trẻ học trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 99,7%. Vệ sinh môi trường, cảnh quan trường học được đảm bảo xanh, sạch, đẹp; tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 93%. Các hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giúp trẻ em phát triển toàn diện.

Hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được triển khai rộng rãi. Trung bình mỗi năm có khoảng 25.000 lượt trẻ em và gia đình trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, bạo lực; trên 1.000 hộ gia đình tại địa bàn trọng điểm được tập huấn phương pháp giáo dục tích cực; tổ chức truyền thông trực tiếp cho khoảng 3.000 đối tượng là cán bộ, cha mẹ và bản thân trẻ em về các hành vi vi phạm quyền trẻ em; mỗi năm có khoảng 5.000 trẻ em được học bơi và kỹ năng cứu đuối. Đồng thời, tỉnh đã triển khai mô hình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng tại 16 xã của 4 huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi và Mỹ Hào; thành lập và duy trì 21 mô hình phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng; xây dựng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đến nay có khoảng 35.000 ngôi nhà đạt tiêu chí. 150 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, đạt 93,2%.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm, chế độ thấp; công tác phòng ngừa trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chưa chủ động; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bị bạo lực, xâm hại vẫn xảy ra; nguồn lực đầu tư còn thiếu; quy hoạch điểm vui chơi còn thiếu đồng bộ, chưa đạt chuẩn... Nguyên nhân của những hạn chế chủ yếu do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có biểu hiện chủ quan, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền có lúc còn hạn chế; kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong nhiều gia đình còn hạn chế; lực lượng làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn mỏng; ngân sách chi cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của nhiều địa phương còn hạn chế, chủ yếu là từ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp trong khi nguồn thu thấp...

Với phương châm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhật quốc tế, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 25 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp về công chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em gắn với triển khai thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, một số định hướng đến năm 2025, Chương trình hành động số 30 - CT/TU ngày 20/3/2014 thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Kế hoạch số 133 - KH/TU ngày 16/6/2015 thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW, với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, vận động nhân dân cùng tham gia công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời phát hiện, can thiệp, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

Thứ ba, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở cơ sở. Triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em các cấp. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành giữa các ban, ngành, đoàn thể với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thứ năm, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, các thành phần kinh tế đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; ưu tiên nguồn lực cho các xã, phường, thị trấn có nhiều trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Hữu Chất

 

Bài viết khác:

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH

Tuyên truyền bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu: Cần thông điệp phù hợp, hiệu quả

Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng dưa

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc

Bảy giải pháp đổi mới thi THPT quốc gia năm 2019

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, không có cơ hội học tập

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới 2018-2019

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học mới

Khoái Châu sáp nhập, hợp nhất 8 trường học trước thềm năm học mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.