Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 3:17:11 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 20/01/2015 - 9:06:51 AM | Lượt xem: 2363

Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên, ban hành ngày 15/8/2014, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), họp từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 5 năm 2014, tại Thủ đô Hà Nội, đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 33 - NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI). Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Chương trình hành động như sau:

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VIII)

1- Kết quả đạt được

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân ngày càng phong phú; các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được kế thừa và phát huy; nhiều chuẩn mực văn hoá, đạo đức mới được hình thành; sản phẩm văn hoá, văn học nghệ thuật ngày càng đa dạng; nhiều phong trào văn hoá đem lại hiệu quả thiết thực... Đến nay, toàn tỉnh có 87% gia đình văn hóa, 84% làng, khu phố văn hóa; 100% làng, khu phố văn hóa xây dựng được hương ước, quy ước; thành lập được gần 1.300 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ (trong đó có trên 500 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và có hiệu quả); gần 70% số thôn, làng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hàng năm, có khoảng trên 400 lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, góp phần giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh của nhân dân.

Đã quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị một số khu di tích gắn với phát triển du lịch; kiểm kê tại 159 di tích và cụm di tích xếp hạng quốc gia; trùng tu, tôn tạo 221 di tích (151 di tích cấp quốc gia, 70 di tích cấp tỉnh) với tổng số kinh phí là 401.142 tỷ đồng; các dự án xây dựng công trình tưởng niệm các danh nhân, người có công với nước được triển khai thực hiện kịp thời; nghệ thuật hát Ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; nhiều lễ hội vùng, lễ hội làng, các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca đặc trưng, các làng nghề truyền thống được phục dựng.

Toàn tỉnh hiện có 01 Nhà văn hóa cấp tỉnh, 10 Nhà văn hoá cấp huyện, thành phố; 153/161 nhà văn hóa cấp xã; nhiều thôn, làng đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang; có 73/161 xã, phường, thị trấn và 500/834 thôn, làng, khu phố có khu vui chơi thể thao. Thiết chế văn hóa ở các cấp tiếp tục được đầu tư xây dựng như: Trung tâm hội nghị tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh…; hệ thống thư viện, tủ sách công cộng được tổ chức hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, gồm: 01 thư viện tỉnh; 10 thư viện huyện, thành phố; 706 thư viện, tủ sách cơ sở; 02 thư viện tư nhân; 115 điểm Bưu điện văn hóa xã; 100% xã, phường, thị trấn có tủ sách pháp luật.         

Văn học - nghệ thuật có bước tiến bộ đáng kể; đội ngũ sáng tác và tác phẩm tăng cả về số lượng và chất lượng: có 117 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến; có hàng trăm giải thưởng, huy chương các loại qua các cuộc thi, hội diễn, triển lãm; Hội Văn học - Nghệ thuật Hưng Yên có 124 hội viên, trong đó có 47 người là hội viên các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Quản lý nhà nước về văn hoá được coi trọng; kịp thời tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về văn hoá cho đội ngũ làm văn hoá các cấp; các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, nhất là Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên được hiện đại hoá về cơ sở vật chất và trang thiết bị; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ngày càng được tăng cường; chất lượng tin, bài được nâng lên, sản phẩm báo chí mỗi năm một tăng, giữ vững tôn chỉ, mục đích, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

2- Hạn chế, yếu kém

Tuy nhiên, một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương, mục tiêu về xây dựng nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) đã nêu; hiện tượng quan liêu, lãng phí, thiếu đoàn kết nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn ra, gây bất bình trong nhân dân; việc giảng dạy các môn khoa học xã hội trong nhà trường chưa được coi trọng đúng mức; phong trào xây dựng làng văn hóa diễn ra chưa đều khắp trong tỉnh, còn có địa phương chưa chú trọng củng cố và phát huy tác dụng của làng văn hóa sau khi được công nhận; phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa còn thấp; việc cưới, việc tang và lễ hội vẫn còn phô trương, lãng phí; việc xây dựng nghĩa trang ở nhiều cơ sở, dòng họ thiếu mỹ quan, gây tốn kém, lãng phí; lĩnh vực văn học - nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm có giá trị, tạo sức lan tỏa, phản ánh kịp thời thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới ở tỉnh; lực lượng tham gia sáng tác, hội viên trẻ còn ít, lĩnh vực lý luận phê bình văn học, nghệ thuật chưa được đẩy mạnh và phát triển đồng đều; tác phẩm báo chí, các tin, bài mang tính tổng kết chuyên đề, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực còn ít, chất lượng chưa cao; đội ngũ phóng viên trình độ không đồng đều, chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế… Việc đưa sách, báo, văn hóa phẩm về cơ sở còn ít; chưa quản lý chặt chẽ nội dung băng đĩa hình, mạng Internet đã tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội, nhất là đối với thanh, thiếu niên; các thiết chế văn hóa còn thiếu, xuống cấp và phát huy hiệu quả chưa cao; công tác quản lý các di tích ở một số địa phương còn lỏng lẻo dẫn đến việc tự ý tu bổ gây biến dạng di tích lịch sử - văn hóa; việc nghiên cứu, điều tra cơ bản để quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh còn chậm; một số làng nghề, khu công nghiệp và nhiều làng, xã trên địa bàn vẫn còn ô nhiễm môi trường nặng nề.

3- Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ tới lĩnh vực văn hóa, lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt; việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng còn chậm, thiếu đồng bộ; các sở, ngành trong khối văn hóa - xã hội chậm nắm bắt và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra; công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, có lúc, có nơi bị xem nhẹ; một bộ phận cán bộ làm công tác văn hóa chuyên môn, nghiệp vụ chưa cao; một số văn nghệ sỹ còn hạn chế về khả năng sáng tác; môi trường, điều kiện, chính sách khuyến khích, động viên sáng tác còn hạn chế; việc đầu tư kinh phí, phương tiện cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng và còn dàn trải; chưa nắm bắt kịp thời những vấn đề mới về văn hóa để đầu tư đúng hướng và có hiệu quả; chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

II - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

            1- Mục tiêu

1.1- Mục tiêu chung

Xây dựng văn hóa và con người Hưng Yên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, mang đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020; góp phần vào sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

1.2- Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Hưng Yên, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và quê hương, đất nước.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn, xóm, làng, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách.

- Hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ và nhân dân; tiếp tục khuyến khích, đào tạo tài năng sáng tạo văn hóa, văn học - nghệ thuật. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn hóa để quảng bá, thu hút nguồn lực phát triển văn hóa đặc sắc châu thổ sông Hồng, Phố Hiến - Hưng Yên.

- Từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia sáng tạo văn hóa của nhân dân. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

2- Nhiệm vụ
2.1- Xây dựng con người Hưng Yên phát triển toàn diện
Chăm lo xây dựng con người Hưng Yên phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật để mọi người Hưng Yên đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa của tỉnh và toàn dân tộc.
Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Đúc kết, xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Hưng Yên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và mang đặc trưng văn hóa châu thổ sông Hồng, văn hóa Phố Hiến - Hưng Yên.
Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người; bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp tục khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra sau khi tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa đạo đức, lối  sống con người.
2.2- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống; gắn xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là trong các làng nghề, khu, cụm công nghiệp của tỉnh để Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào cuộc sống.

Phát huy truyền thống là nơi khởi nguồn xây dựng phong trào gia đình văn hóa (xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ), tiếp tục xây dựng các gia đình trên địa bàn thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 04 - NQTU ngày 25/7/2011 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; từng bước xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực văn hóa của khu vực; xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên trên địa bàn tỉnh; từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa và tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Khuyến khích các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, từ thiện, nhân đạo.

2.3- Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong toàn Đảng bộ và các cơ quan chính quyền, đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế; con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, nhằm phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết là các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

2.4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa

Tiếp tục hoàn thiện các quy định để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch; phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, đặc biệt là các loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc của tỉnh như: Chèo, Trống quân, Ca trù; phát huy giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Hưng Yên.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc về đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước và quá trình phát triển của tỉnh; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội từ khi tái lập tỉnh đến nay; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật.

Chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả; khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời, có cơ chế khuyến khích tài năng sáng tác, quảng bá văn học -nghệ thuật; phát triển năng khiếu và tài năng trẻ.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh và quản lý chặt chẽ các loại hình thông tin trên mạng Internet.

2.5- Xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển; đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa theo định hướng của Đảng, quy định của nhà nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội; củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi quyền tác giả như Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông…

2.6- Chủ động hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Phát huy truyền thống văn hóa Phố Hiến, chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các tổ chức văn hóa trong và ngoài nước; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới; chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa châu thổ sông Hồng, vùng văn hóa đặc trưng Phố Hiến - Hưng Yên; hạn chế và khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

3- Một số giải pháp

3.1- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa

- Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu để động viên nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo.

- Phải coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên, hội viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng.

3.2- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa

- Thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học - nghệ thuật; tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá trên địa bàn tỉnh; tổ chức quy hoạch, kế hoạch và chương trình xây dựng, phát triển văn hoá trên địa bàn tỉnh; đồng thời, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; làm tốt công tác khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong hoạt động văn hoá.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành nhằm xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, ngăn chặn các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo xu hướng thương mại hóa thuần túy và tình trạng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa tâm linh để vụ lợi hoặc thực hiện ý đồ xấu; cần quy định chặt chẽ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gắn nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo thực hiện phát triển sự nghiệp văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở vững mạnh.

3.3- Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa

Thực hiện tốt quy định về chi nhân sách nhà nước cho phát triển sự nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Trên cơ sở đó, dành một phần kinh phí để phục vụ cho việc bảo tồn, khôi phục, duy trì và phát huy các giá trị di tích lịch sử xếp hạng và xây dựng các phong trào văn hóa; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong công tác này. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước về văn hóa, các địa phương cần chủ động xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để khuyến khích huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư cho văn hóa; quản lý tốt các nguồn thu từ dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết chế văn hóa công cộng; khuyến khích thành lập các thiết chế văn hóa tư nhân; không bao cấp toàn bộ các hoạt động văn hóa, nhưng cũng không “thả nổi” văn hóa cho thị trường.

3.4- Về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật.

- Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo của Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch tỉnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giảng dạy các chuyên ngành văn hóa; xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực văn hóa của khu vực.

- Thực hiện việc tuyển dụng cán bộ phải thực hiện đúng quy định của nhà nước, đảm bảo thu hút được nhân tài và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngày càng có phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khuyến khích và tạo điều kiện để xã hội hóa các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phát triển văn hóa.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI), Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; xây dựng chương trình hành động (hoặc kế hoạch) thực hiện một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với cấp mình, ngành mình, đảm bảo Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đi vào cuộc sống.

2- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, ban hành văn bản cụ thể hóa những chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện.

3- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác văn hóa; phát động các phong trào xây dựng văn hoá, con người Hưng Yên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

4- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh xây dựng đề án nâng cao năng lực sáng tác cho hội viên; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác văn học - nghệ thuật phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, về văn hoá và con người Hưng Yên.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành tỉnh theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ của các địa phương, đơn vị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Nguyễn Khắc Hào

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

Tìm hiểu khái niệm về văn hóa và một số khái niệm liên quan

Những vấn đề chung về lễ hội: Một số khái niệm liên quan đến lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.