Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 - 1:26:46 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 07/08/2019 - 1:04:52 PM | Lượt xem: 331 | Trần Hữu Chất

Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên có 48 đoàn viên, thanh niên đang công tác tại: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Với đặc thù đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, Ban Chấp hành Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ xuyên suốt, căn bản, bao trùm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên và đã đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian qua, để đạt mục tiêu đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên ở Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh không ngừng được tăng cường và đổi mới. Trước tiên, Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh chú trọng công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Kế hoạch của Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Chi đoàn đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ V; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng đó, Chi đoàn thường xuyên giáo dục nội dung truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn; giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc, của quê hương; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cho đoàn viên. Thông qua các hình thức tuyên truyền, quán triệt, học tập, như: hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sân khấu hóa, cuộc thi tìm hiểu, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ, đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn đã nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn cấp trên, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Đồng thời, Chi đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động thi đua, các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, của đất nước, của Đoàn TNCS. Trong các hoạt động này, đoàn viên, thanh niên có dịp bày tỏ suy nghĩ và thể hiện tình cảm, trách nhiệm bản thân đối với việc giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước. Mỗi đoàn viên tự giác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng đó, Chi đoàn luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đoàn viên thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách của người cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho đoàn viên, thanh niên qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Phát động hưởng ứng các phong trào, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Theo đánh giá của Đoàn khối các cơ quan tỉnh, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã thực hiện tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực rèn luyện, chủ động nắm bắt, ứng dụng khoa học - công nghệ, sử dụng thành thạo trang thiết bị của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên đôn đốc, động viên đoàn viên tích cực nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc.

Với phương châm mỗi đoàn viên đăng ký một việc làm cụ thể, những năm qua, tuổi trẻ Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách xung phong đảm nhận và hoàn thành nhiều phần việc thiết thực. Nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào phần việc thanh niên do Chi đoàn đảm nhận, như viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thông tin công tác dân vận của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; trang trí Hội trường và làm khẩu hiệu phục vụ các hội nghị của cơ quan, chi bộ; dọn vệ sinh trụ sở làm việc… Hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Chi đoàn thực hiện có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Hàng năm, Chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, phong trào Hiến máu tình nguyện. Đã có gần 20 lượt đoàn viên tham gia hiến máu, nhiều đoàn viên đã tham gia hiến máu nhiều lần. Đồng thời, Chi đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí xây dựng công trình thanh niên do Đoàn khối phát động; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo...

Với kết quả đó, Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh luôn đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”. Đã có nhiều đoàn viên, thanh niên được cấp uỷ xem xét kết nạp Đảng; nhiều đồng chí là đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đề nghị cấp uỷ quan tâm bồi dưỡng. Đến nay, Chi đoàn đã có 44 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đạt tỷ lệ 92% tổng số đoàn viên. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 04 đồng chí; trung cấp 03 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: 45 đại học và trên đại học (trong đó: 01 nghiên cứu sinh, 10 thạc sỹ). Một số đoàn viên, thanh niên được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trưởng, phó trưởng phòng và tương đương.

Trong giai đoạn tới, Chi đoàn các ban xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên tự giác tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hình thành tác phong làm việc công nghiệp, năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đi đầu trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị và của tổ chức Đoàn các cấp.

HC

Bài viết khác:

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2020

Một số kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Văn Lâm năm 2019

Hưng Yên có 81 tác phẩm tham Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 - 2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

Hội thảo khoa học “70 năm ra đời tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Phát hành bộ lịch “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam”

Hưng Yên: Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Báo Hưng Yên nâng cao công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên với công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.