Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - 2:51:02 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 20/01/2015 - 4:24:08 PM | Lượt xem: 1168

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW họp đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Sáng ngày 5/01/2012, tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức họp thống nhất nội dung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Sáng ngày 5/01/2012, tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức họp thống nhất nội dung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì Hội nghị.
Đánh giá kết quả sau 6 tháng thực hiện  Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, Hội nghị nhất trí khẳng định: thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Bí thư, phó bí thư thường trực, trưởng ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Đồng thời thảo luận và thông qua Kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015; thông qua quyết định thành lập bộ phận giúp việc và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cấp uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gồm 26 đồng chí, trong đó, Bộ phận giúp việc gồm 23 đồng chí: 01 đồng chí Trưởng Bộ phận, 02 đồng chí Phó Trưởng Bộ phận, 20 đồng chí ủy viên; Bộ phận chuyên trách gồm 03 đồng chí là cán bộ công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Trong khi Bộ phận giúp việc chưa triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trực tiếp là bộ phận chuyên trách tham mưu, xử lý một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 24-KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, 14/14 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Hầu hết các đơn vị đều đảm bảo thành phần, nội dung Hội nghị. Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thành lập Bộ phận giúp việc và bộ phận chuyên trách; ban hành quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc và bộ phận chuyên trách. Tổng số cán bộ tham gia Bộ phận giúp việc và Bộ phận chuyên trách tại 14 đảng bộ trên địa bàn tỉnh là 257, trong đó, Bộ phận giúp việc là 237 đồng chí, Bộ phận chuyên trách là 37 đồng chí. Có 19 đồng chí là thường vụ cấp ủy, 110 đồng chí là cấp ủy, 111 đồng chí là trưởng, phó phòng, ban, hội, đoàn thể và 17 cán bộ, chuyên viên. Ở cơ sở, hầu hết các chi, đảng bộ đã ban hành (hoặc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến tham gia của đảng viên) kế hoạch triển khai tại chi, đảng bộ, thành lập bộ phận giúp việc, quy chế làm việc của bộ phận giúp việc (đối với đảng bộ) và cử cấp ủy tham gia chuyên trách giúp bí thư cấp ủy triển khai thực hiện việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ. Các đơn vị tiêu biểu triển khai nghiêm túc, tích cực việc tổ chức quán triệt, triển khai ở cơ sở là: Đảng bộ huyện Kim Động, Khoái Châu, Đảng bộ Quân sự tỉnh (100%); Đảng bộ thành phố Hưng Yên (80%)…
Theo đánh giá của Bộ phận giúp việc, trong 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trừ nhiệm vụ tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa triển khai do hướng dẫn và tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành quá muộn; 7 nhóm nhiệm vụ còn lại, Tỉnh ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai và bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Tiêu biểu như công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 24-KH/TU của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy tại một số địa phương, đơn vị, nhất là tại các chi, đảng bộ cơ sở còn chưa thực sự nghiêm túc, do đó chưa thực sự quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Có nơi còn thực hiện qua loa, chiếu lệ. Việc rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp thực hiện chậm, vẫn có nhiều lúng túng, chồng chéo, nhiều nơi nội dung chuẩn mực chưa ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị. Hiệu quả, sức thuyết phục trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế. Công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay của từ cơ sở trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa kịp thời. Chưa kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện một số nội dung đã triển khai trong thời gian qua như Sổ ghi đảng viên tiêu biểu, Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, trong sinh hoạt chi bộ. Công tác báo cáo, theo dõi, tổng hợp, tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách các cấp còn hạn chế…
Từ những phân tích, đánh giá trên, cùng với việc đề xuất một số giải pháp, kiến nghị với Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, triển khai có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng, cả nước nói chung, Bộ phận giúp việc đã nhất trí phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, mỗi thành viên ngoài việc phối hợp triển khai có hiệu quả quy chế hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, còn có trách nhiệm phụ trách theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại một địa phương, đơn vị cụ thể và trực tiếp triển khai tại ngành, đoàn thể mình quản lý.


THANH MAI

 

Bài viết khác:

Hưng Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Hưng Yên: Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa!

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.