Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020 - 6:30:37 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 18/11/2019 - 3:05:00 PM | Lượt xem: 6178 | Lưu Vân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo và phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống rác thải nhựa do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Mỹ Hào tổ chức (tháng 7/2019).

Hàng tháng, thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền trực tiếp như: Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, Hội nghị giao ban báo chí, Bản tin Thông báo nội bộ, Trang Thông tin điện tử, các văn bản hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện chỉ đạo, định hướng công tác, góp phần cùng các đơn vị thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chuyển tải thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 11 hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh thông tin tình hình thời sự và chính sách, pháp luật đến 1.500 lượt báo cáo viên cấp huyện và tương đương. Sau Hội nghị của tỉnh, Ban Tuyên giáo 10 huyện, thành phố, thị xã cũng đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về tình hình thời sự và chính sách, pháp luật đến trên 4.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đã mời Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Báo cáo viên của Bộ Công thương, Báo cáo viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đến báo cáo tại 7 Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh. Nội dung được các đồng chí Báo cáo viên thông tin chủ yếu là các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức và đời sống của nhân dân. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: chính sách thu hút nguồn nhân lực vào Hải quân nhân dân Việt Nam; Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; các văn bản liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019; các chính sách khuyến học, khuyến tài; các nghị quyết và văn bản luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các văn bản luật liên quan đến công tác tiết kiệm năng lượng, hóa chất…

Đồng thời, Ban đã tổ chức 11 hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí tỉnh và đại diện Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hưng Yên. Thông qua giao ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí về các sự kiện chính trị xã hội của tỉnh, của đất nước nói chung; chỉ đạo tuyên truyền các văn bản chính sách, pháp luật nói riêng như tuyên truyền nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 6, thứ 7 của Quốc hội khóa XIV; các văn bản, chính sách mới có hiệu lực thực hiện trong năm 2019…

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 23/01/2019 về tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Hướng dẫn số 59 - HD/BTGTU ngày 31/01/2019 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019; Hướng dẫn số 60 - HD/BTGTU ngày 31/01/2019 về tuyên truyền công tác  biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2019; Hướng dẫn số 66 - HD/BTGTU ngày 22/5/2019 tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (thực hiện Nghị quyết số 653/2019/ UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Đặc biệt, đối với một số vấn đề có tính bức thiết trong xã hội như vấn đề rác thải nhựa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy và ban Hướng dẫn số 67 - HD/BTGTU ngày 23/3/2019 tuyên truyền giải quyết rác thải nhựa (thực hiện văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc)…

Thực hiện Thông báo số 329 - TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, ngay từ đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  với 15 sở, ngành tỉnh, từ đó thống nhất nội dung phối hợp tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với các nội dung đã ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động mời báo cáo viên của một số cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đến báo cáo tại Hội nghị Báo cáo viên, Hội nghị giao ban báo chí những vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút
nguồn nhân lực vào Hải quân nhân dân Việt Nam tại huyện Phù Cừ (tháng 3/2019).

Từ tháng 1 đến tháng 11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành 11 số Bản tin Thông báo nội bộ với gần 450 nghìn cuốn; Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tính đến tháng 11/2018 đã có gần 8 triệu lượt người truy cập. Bản tin Thông báo nội bộ và Trang Thông tin điện tử đã  đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Riêng Bản tin Thông báo nội bộ đã bố trí chuyên mục Thông tin tư liệu để đăng tải các văn bản, chính sách mới. Trong năm 2019, chuyên mục đã đăng tải một số văn bản như: Thông báo số 424/TB-UBND ngày 16/11/2018 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên; Chỉ thị số 27 – CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11 – QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Công văn số 1016/UBND-KT2 ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp; Quy định số 205 – QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền…

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố chú trọng đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tính từ tháng 1/2019 đến ngày 15/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức 248 lớp cho 20.194 học viên.

Có thể khẳng định rằng, cùng với các ngành thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các kênh thông tin của Ban. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy thế mạnh của ngành trong việc cung cấp thông tin, tư liệu và tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, định hướng các cơ quan báo, đài trong tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần để mỗi người dân nâng cao nhận thức, hiểu và vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Lưu Vân
 
 
 

 

Bài viết khác:

Thẩm định huyện nông thôn mới tại các huyện Tiên Lữ, Ân Thi

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc

Phù Cừ: Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Mỹ Hào triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

Xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Hưng Yên: Giao ban báo chí tháng 8/2020

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.