Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019 - 2:25:04 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 05/12/2018 - 9:25:36 AM | Lượt xem: 16796 | HC

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả

Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 - NQ/TU  ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên tinh thần quyết tâm đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã sớm vào cuộc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó đã chỉ đạo, định hướng có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đồng thời từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Để Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nói chung, Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nói riêng sớm được cụ thể hóa trong đời sống thực tiễn, khâu đầu tiên là tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ nội dung Nghị quyết đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác này, sau khi Nghị quyết của Đảng được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 81- KH/TU ngày 23/11/2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và phối hợp với các đơn vị dự thảo các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, trong đó trọng tâm là Kế hoạch số 88-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Sau khi cấp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, đánh giá các bài thu hoạch; kế hoạch cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhất là Kế hoạch số 88 - KH/TU, gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, Ban đã tập trung theo dõi, đôn đốc, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở.

Đồng thời, để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 34 - HD/BTGTU ngày 30/11/2017 về tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; biên soạn Tài liệu giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong giới thiệu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Cùng đó, Ban chủ động thông tin quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ; thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị trên Bản tin Thông báo nội bộ, dành cho sinh hoạt chi bộ; trên trang thông tin điện tử tuyengiaohungyen.vn, đã thu hút đông đảo lượng người quan tâm truy cập.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở… xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, giám sát của toàn xã hội. Ngoài phổ biến nội dung của Nghị quyết, các cơ quan báo chí, phát thanh của tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phê phán những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả để có hướng khắc phục. Mặt khác, đã chỉ đạo, định hướng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt và phản ánh những vấn đề gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, bộ phận giúp việc, nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 94 các cấp trong tỉnh đấu tranh, phản bác những luận điệu của thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, cản trở việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Kế hoạch số 88 - KH/TU.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Thực hiện Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Kế hoạch số 88 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1331 - QĐ/TU ngày 23/10/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Tỉnh ủy.

Cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban (không bao gồm Phó Trưởng ban kiêm nhiệm - nếu có). Có 05 phòng trực thuộc, gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Khoa giáo; Phòng Văn hóa - Văn nghệ (sẽ giảm 02 phòng). Biên chế chậm nhất đến năm 2021 còn 28 người (biên chế đã giao là 32 người). Như vậy, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đảm bảo tinh thần đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Về việc trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Ban thường vụ các huyện, thành ủy tổ chức thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo huyện, thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Đã có 06/10 đơn vị thực hiện, gồm: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. 04 đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2018.

Nhìn chung, các đồng chí trong diện thay đổi chức vụ, vị trí công tác có nhận thức đúng đắn về chủ trương của Trung ương và của tỉnh; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới và có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng. Việc đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã được mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác giáo dục, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết

Trong thời gian tới, để góp phần hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 88 – KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm và trước mắt là:

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thực hiện sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tại các đơn vị còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Thứ hai, tiếp tục hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác quán triệt, giáo dục chính trị - tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 88 - KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền, phổ biến điển hình tiên tiến, việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao để có giải pháp khắc phục trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giảm biên chế để xuyên tạc, phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, cản trở việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Kế hoạch số 88 - KH/TU. Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Kế hoạch số 88 - KH/TU, trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Hữu Chất

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2019

Nguyên tắc của nhà nước pháp quyền trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0

Tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Hưng Yên: Khai mạc giải bơi lội học sinh phổ thông và phát động học bơi “Ngày hội xuống nước của học sinh” năm 2019

Ân Thi: Tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019

Sáng nay giao lưu trực tuyến về tăng tuổi nghỉ hưu

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành tuyên giáo

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.