Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:39:46 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 22/06/2018 - 4:33:07 PM | Lượt xem: 197

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên: nhiều hoạt động sáng tạo trong công tác tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW

Xác định Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24-NQ/TW) là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chiến lược trước những vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu về môi trường và biến đổi khí hậu, là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều việc làm sáng tạo để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Một buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh tại trường THPT Hoàng Hoa Thám

Xác định Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24-NQ/TW) là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chiến lược trước những vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu về môi trường và biến đổi khí hậu, là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã có nhiều việc làm sáng tạo để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 12/8/2013 thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn ban tuyên giáo huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy trong công tác bảo vệ môi trường; chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố lồng ghép chuyên đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban đã chỉ đạo Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Để công tác tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hội nghị nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền thực trạng công tác bảo vệ môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền các sáng kiến, mô hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để xã hội học tập và làm theo. Giai đoạn 2013-2017, Ban đã tổ chức được 34 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đối tượng là báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách khối văn xã, trưởng ban tuyên giáo, cán bộ phụ trách môi trường, chủ tịch hội Phụ nữ, hội Nông dân, Bí thư Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn; cán bộ, giáo viên và học sinh một số trường trên địa bàn tỉnh…

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng như: viết bài tuyên truyền trên 07 số Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với trên 250.000 cuốn phục vụ cho sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh; biên tập, phát hành trên 3.500 tờ rơi, trên 2.800 tập tài liệu, hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, năm 2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu mở và duy trì chuyên trang “Chung tay bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp” trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời đăng tải hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; viết các tin, bài, ảnh về thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và phát hành 1.300 cuốn Sổ tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên. Cuốn Sổ tay đã cung cấp hệ thống những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; một số khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; thực trạng công tác bảo vệ môi trường và một số gương tập thể và cá nhân điển hình, làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường… Hiện tại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang hoàn thiện để xuất bản cuốn Sổ tay công tác khoa giáo tỉnh Hưng Yên, trong đó có đăng tải các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy, một số kết quả đạt được và mục tiêu công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức tuyên truyền phong phú, phạm vi tuyên truyền rộng, đối tượng tuyên truyền đa dạng, đã góp phần tạo sức lan tỏa, tác động, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, đảng viên, nhân dân; cộng đồng doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nên chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện; ý thức tự giác về bảo vệ môi trường chưa cao, chưa trở thành thói quen, nếp sống thường xuyên của người dân dẫn đến công tác tuyên truyền chưa được hiệu quả; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở trong công tác vận động, tuyên truyền chưa thường xuyên nên hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo ban tuyên giáo huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên cơ sở tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tại hội nghị báo cáo viên, bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng, trang thông tin điện tử; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Tài nguyên và Môi trường trong kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, các văn bản của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện, thành ủy và cơ sở. Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề và hội nghị truyền thông cơ sở về thực trạng, tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và sức khỏe con người. Chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tuyên truyền lồng ghép chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; đài truyền thanh các huyện, thành phố, đài truyền thanh cơ sở và các bản tin, trang thông tin điện tử tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng sự nỗ lực, quyết tâm trong thời gian tới, sự sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã, đang và sẽ góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 24-NQ/TW đã đề ra; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra.

Nguyễn Điệp

 

Bài viết khác:

Những điểm mới dự kiến áp dụng trong kỳ tuyển sinh đại học 2019

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Một số kết quả nổi bật trong công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi

“Sinh viên 5 tốt” hôm nay, tương lai sẽ là công dân tốt

Hưng Yên: Gần 1,2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh

Công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai từ năm học 2020-2021

Công bố 9 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.