Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 - 5:04:31 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 27/06/2019 - 1:47:10 PM | Lượt xem: 187 | Đỗ Văn Sơn

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm: Một số kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Văn Lâm cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên cũng như bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, như: ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Văn Lâm (01/9/1999 - 01/9/2019); Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn và ban sưu tầm tư liệu sách Đảng bộ huyện Văn Lâm 20 năm xây dựng và phát triển; Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; kiện toàn Ban chỉ đạo 94 Huyện ủy... Tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện học tập chuyên đề năm 2019; Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Hội nghị bàn, thống nhất việc biên soạn, xuất bản sách Đảng bộ huyện Văn Lâm 20 năm xây dựng và phát triển…
Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm đã tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng như: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao;  Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới...
Trên lĩnh vực công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và tình hình thực tiễn của địa phương, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ xuân Kỷ Hợi 2019; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 03/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ các cấp; thông tin định hướng dư luận xã hội hiện tượng búp bê KumanThoong; thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; định hướng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch...Đặc biệt, đầu năm 2019, trên địa bàn huyện xuất hiện một nhóm đối tượng đến Nhà văn hóa thôn Xuân Phao, Bùng Đông xã Đại Đồng và thôn Hướng Đạo xã Lạc Đạo để tuyên truyền, giới thiệu bán hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa bịp nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo việc nắm bắt và tuyên truyền việc bán hàng giả, hàng kém chất lượng của các đối tượng đến các tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành đoàn thể, Đài truyền thanh huyện để tuyên truyền cho người dân biết chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ, mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời, kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng để xử lý. Việc mở hội nghị báo cáo viên hằng tháng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì nền nếp; việc cấp, phát Bản tinThông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng được đảm bảo kịp thời. 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã cấp, phát 19.074 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ.
Công tác nắm tình hình, dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo Huyện ủy quan tâm, tăng cường. 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhận được 39 lượt báo cáo phản ánh của cộng tác viên dư luận xã hội, tập trung phản ánh các vấn đề như: Tình hình mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông; tình hình ô nhiễm môi trường (ô nhiễm trên các sông, kênh, ngòi, ô nhiễm môi trường nước, rác thải sinh hoạt của các địa phương); tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi với những diễn biến phức tạp...Trên cơ sở đó, Ban đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xử lý.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động rà soát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương và của Tỉnh ủy; chủ động phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo xây dựng chương trình, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện. Ban đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo tiến hành kiểm tra công tác giáo dục, đạo đức, lối sống và truyền thống lịch sử địa phương trên địa bàn huyện; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền về công tác môi trường, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát động hạn chế sử dụng, phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn huyện; phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện tham mưu xây dựng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”; phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo giữa phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…
Công tác biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương tiếp tục được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành công tác biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nhất là việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được nâng cao về chất lượng theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đề án số 06-ĐA/HU ngày 09/2/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019; tăng cường giám sát nội dung, chương trình, việc tổ chức các lớp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; 6 tháng đầu năm 2019, đã mở được 16 lớp, với 1.306 học viên.
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo của huyện Văn Lâm còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị kết quả chưa cao; Công tác nắm bắt thông tin của cộng tác viên dư luận xã hội đối với những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm ở một số đơn vị còn chưa kịp thời; Công tác phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân và công tác khoa giáo hiệu quả chưa cao; công tác Tuyên giáo trong các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp chưa rõ nét…
Có thể thấy, những kết quả mà công tác Tuyên giáo huyện Văn Lâm đạt được trong 6 tháng qua đã góp phần quan trọng làm ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, qua đó, góp phần tích cực vào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng huyện Văn Lâm sớm trở thành huyện nông thôn mới.
Đỗ Văn Sơn
 
 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Hơn 6,7 nghìn hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi

Kim Động: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ thi công một số công trình

Hưng Yên: Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Hưng Yên: Bàn giải pháp chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Hưng Yên tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.