Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:34:48 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 01/06/2018 - 8:29:38 AM | Lượt xem: 724

Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đình Cao: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội

Xã Đình Cao nằm ở trung tâm huyện Phù Cừ, là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. Với diện tích đất tự nhiên hơn 924,5 ha, dân số khoảng 11.800 người. Đảng bộ xã có 364 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng và chương trình đưa thông tin đến cơ sở, những năm qua, các cấp ủy đảng, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đình Cao đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, đưa Đình Cao trở thành xã tiêu biểu trong toàn tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 09/6/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về chương trình đưa thông tin đến cơ sở và Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đình Cao đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, trong đó có Chỉ thị số 17-CT/TW và Chỉ thị số 08-CT/TU. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tế địa phương, xây dựng nội dung tuyên truyền chung trong toàn Đảng bộ. Nội dung thông tin được báo cáo viên, tuyên truyền viên truyền đạt phong phú, đa dạng, thiết thực. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nổi bật là 5 mục tiêu đổi mới của Đảng: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2006 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII của Đảng; tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Đặc biệt, đã quan tâm thông tin, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đình Cao đã chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền về Chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng thị trường hàng hóa trong nông nghiệp giai đoạn 2007 - 2010, 2010 - 2015 của huyện và của xã. Những năm qua, Đình Cao là điển hình trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương dồn điền, đổi thửa, quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp. Là 1 trong 3 xã điểm của huyện thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu, vận động nhân dân đồng thuận, nhất trí cao trong việc dồn thửa, đổi ruộng, tạo điều kiện cho việc tiến hành xây dựng nông thôn mới. Trong xã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi, số hộ giàu tăng lên rõ rệt, sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững và hình thành những vùng chuyên canh, vùng trang trại cho năng suất cao.

Các chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, chương trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2007 - 2010; chương trình phát triển giáo dục - đào tạo được quan tâm thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Việc tuyên truyền nhân các dịp lễ, sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước, của địa phương được lồng ghép trong các hoạt động giao lưu, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, mít tinh... phù hợp. Đồng thời, xã đã chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các hoạt động hướng thiện, phong trào xóa đói nghèo, phổ biến chuyển giao khoa học, kỹ thuật và ứng dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã đã linh hoạt bố trí cán bộ tuyên truyền thông qua hai hình thức: thông tin, tuyên truyền tập trung và thông tin, tuyên truyền tại các chi bộ, đơn vị. Đến nay, Ban đã tổ chức hơn 60 kỳ thông tin, tuyên truyền tập trung, hơn 70 kỳ tuyên truyền tại các chi bộ, đoàn thể cho hơn 10.000 lượt người nghe... Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm, xây dựng, thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và 20 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền miệng và chương trình đưa thông tin về cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ, nhiều tập thể và cá nhân điển hình có việc làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát hiện và biểu dương kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Cuối năm 2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đình Cao đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; 20 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 09/6/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về chương trình đưa thông tin đến cơ sở.

                                                                Phòng Thông tin công tác tuyên giáo

Bài viết khác:

Hưng Yên: Điểm nhấn công tác Tuyên giáo ở Hội Cựu chiến binh các cấp

Hưng Yên: Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2019

Nguyên tắc của nhà nước pháp quyền trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0

Tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Hưng Yên: Khai mạc giải bơi lội học sinh phổ thông và phát động học bơi “Ngày hội xuống nước của học sinh” năm 2019

Ân Thi: Tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019

Sáng nay giao lưu trực tuyến về tăng tuổi nghỉ hưu

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành tuyên giáo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.