Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 - 6:33:32 PM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 11/06/2018 - 3:43:15 PM | Lượt xem: 239 | ĐTS

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc(*)

Ngày 8/6/2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh. 

Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh Hưng Yên ủy trích đăng nội dung bài phát biểu của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Lễ Kỷ niệm.

(...) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua yêu nước diễn ra sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và nhân dân Hưng Yên đã anh dũng, kiên cường kháng chiến, với các phong trào yêu nước: “Nữ du kích Hoàng Ngân”, xây dựng “Làng kháng chiến kiểu mẫu”, “Đường 5 anh dũng”, “Bãi Sậy kiên cường”…, Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh có phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, “Vững tay cày, chắc tay súng”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; các Phong trào: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”… tỉnh Hưng Yên đã trở thành một trong những hậu phương vững chắc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân - 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân cả nước, nhiều phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực được phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”; “Dạy tốt - học tốt”; “Dân vận khéo”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,... Từ trong phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân; phát huy được sức mạnh to lớn, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo được bước phát triển mạnh mẽ, to lớn, toàn diện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng đưa tỉnh ta sau thời kỳ tái lập, từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp về kinh tế, nay trở thành tỉnh có kinh tế - xã hội khá phát triển. Năm 2017, kinh tế tăng trưởng 8,45%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt trên 51%); kim ngạch xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng - là một trong các tỉnh vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao về tự cân đối thu, chi. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Thực hiện chính sách xã hội, người có công tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao…

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh; nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh, trong đó có 70 tập thể và cá nhân được tôn vinh tại buổi Lễ trang trọng này (...).

Bên cạnh những thành tích, kết quả là chủ yếu, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: Phong trào thi đua phát động theo đợt chưa đều khắp và thiếu tính liên tục. Phong trào ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có nội dung còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao và sức lan tỏa có mặt còn hạn chế. Khen thưởng vẫn còn mất cân đối giữa cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động trực tiếp sản xuất, dẫn đến ở một số nơi chưa thực sự tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, nông dân, người lao động. Việc nhân rộng những mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa tạo thành sự lan tỏa rộng khắp tới từng đối tượng, trong cộng đồng và trong xã hội...

Để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua; trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đi đôi với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; cải cách hành chính; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh…

Hai là, Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao và chủ đề thi đua giai đoạn 2016 - 2020: Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Phải xây dựng được kế hoạch, xác định được nội dung, mục đích, ý nghĩa, biện pháp và tiêu chí cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, chú trọng tham gia và thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương phát động trên toàn quốc : “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới, trở thành động lực to lớn góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Ðổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong khen thưởng; lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; qua đó, tạo thành sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ, trong cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động và toàn xã hội.

Ba là, Tiếp tục đổi mới về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước hết, tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách phải thật sự gương mẫu về phẩm chất, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

---------------------------------------------------------------------------

(*) Tiêu đề do BBT tuyengiaohungyen.vn đặt

 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Dâng hương tưởng niệm 744 năm Ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XVI

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành tu bổ, tôn tạo Đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Quang kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Hưng Yên

Bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"- Xuân Kỷ Hợi 2019

Hưng Yên: Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng quà, chúc tết trước đêm giao thừa

Lời chúc Tết - Xuân Kỷ Hợi 2019 của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.