Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 - 3:13:16 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 27/06/2017 - 3:29:23 PM | Lượt xem: 6661

Kế hoạch số 64 - KH/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Hướng dẫn số 36 - HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công văn số 2736 - CV/BTGTW ngày 16/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bằng hình thức trực tuyến (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Để cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2- Yêu cầu

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện phải đảm bảo theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu, tìm hiểu là chính. Khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

- Thảo luận xây dựng chương trình hoặc kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và điều kiện thực hiện.

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1- Nội dung học tập, quán triệt

- Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, bao gồm:

+ Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Nghị quyết số 12 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

- Thảo luận ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

2- Đối tượng và phương thức tổ chức

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng. Những đơn vị có số lượng đảng viên ít có thể tổ chức ghép chung cho phù hợp. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng kế hoạch hành động, viết thu hoạch cá nhân…đảm bảo chất lượng và đạt tỷ lệ cao. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

3- Tài liệu học tập và báo cáo viên

3.1- Tài liệu học tập

- Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, gồm 3 loại: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập và Tài liệu hỏi - đáp.

- Thảo luận ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

3.2- Báo cáo viên

- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt hoặc phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ cấp ủy, báo cáo viên quán triệt Nghị quyết (trường hợp thật cần thiết có thể mời báo cáo viên cấp trên hỗ trợ).

- Báo cáo viên là những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên và có vị trí công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị và triển khai nghị quyết của Đảng, am hiểu sâu về các lĩnh vực trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

4- Xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện

- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Việc xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện phải được ưu tiên và được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. Tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép, thiếu thực tiễn.

5- Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên đã tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Triệt để tránh tình trạng sao chép, viết thu hoạch qua loa, chung chung.

- Cấp ủy tổng hợp, đánh giá việc viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng.

III- TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

1.1- Thành phần:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Trưởng, phó các ban, sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh.

- Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Trưởng phòng, chánh văn phòng các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy; trưởng các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trưởng phòng, khoa Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

1.2- Thời gian: 01 ngày, ngày 29/6/2017 (Thứ Năm); khai mạc từ 8 giờ, gắn cùng hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức, trong đó: 01 buổi (học qua hội nghị trực tuyến của Trung ương); 01 buổi thảo luận thông qua chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện (nếu chuẩn bị kịp tài liệu) và viết thu hoạch.

2- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện

2.1- Thành phần:

- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện.

- Trưởng, phó các phòng, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và tương đương; ủy viên UBKT cấp huyện.

- Bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở; Trưởng ban tuyên giáo đảng ủy cơ sở; báo cáo viên cấp huyện và cơ sở.

2.2- Thời gian: 01 ngày (01 buổi học tập các nghị quyết; 01 buổi thảo luận, viết thu hoạch và thông qua chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện). Hoàn thành trong tháng 7/2017.

3- Hội nghị cấp cơ sở

3.1- Thành phần: Toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; trưởng thôn, khu phố.

3.2- Thời gian: 01 ngày (01 buổi học tập các nghị quyết; 01 buổi thảo luận, viết thu hoạch và thông qua chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện). Hoàn thành trong tháng 8/2017.

4- Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh:

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Thời gian và tài liệu theo quy định chung.

IV- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1- Việc phổ biến, tuyên truyền

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII ở các cấp bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tới các tầng lớp nhân dân.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội… căn cứ nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

2- Công tác kiểm tra, giám sát                                       

Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, theo các văn bản: Công văn số 803-CV/TU, Công văn số 804-CV/TU, Công văn số 805-CV/TU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

- Hướng dẫn các đơn vị đăng ký mua tài liệu; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

+ Tổng hợp việc xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động của tập thể; kế hoạch cá nhân của thủ trưởng các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và bài thu hoạch của các đại biểu tham dự Hội nghị chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

+ Tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII theo quy định.

3- Văn phòng Tỉnh ủy:

Tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; phát hành giấy mời; theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị…

4- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

5- Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát ngay từ việc tổ chức quán triệt; kịp thời đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng và đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đạt hiệu quả.

6- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và quá trình tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

7- Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí trong kế hoạch năm 2017 của địa phương, đơn vị.

8- Chế độ báo cáo

- Thủ trưởng các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND huyện, thành phố gửi kế hoạch của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; các đại biểu tham dự Hội nghị chủ chốt cấp tỉnh gửi bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 31/7/2017 (gửi theo đầu mối chung của từng đơn vị).

- Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) theo Đề cương báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gửi kèm Công văn số 207- CV/BTGTU ngày 05/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trước ngày 10/9/2017 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68)

Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 31/10/2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 20181

Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.