Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 - 6:31:59 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 06/02/2018 - 10:29:55 AM | Lượt xem: 1546

Hướng dẫn số 37 - HD/BTGTU ngày 02/2/2018 về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 58 - HD/BTGTW ngày 22/01/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Khẳng định sự đúng đắn của Đảng trong lãnh đạo đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân Hưng Yên trong việc hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
- Làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực năm 2018; dự báo tác động đến nền kinh tế của đất nước, của tỉnh trên các phương diện cơ hội, thách thức, khó khăn.
- Góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm 2018; cổ vũ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động và tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
- Công tác tuyên truyền về kinh tế - xã hội phải theo sát bước đi, tiến trình vận động của nền kinh tế đất nước, của tỉnh, để kịp thời phản ánh và phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới, phát sinh trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách mới; gắn tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
 1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của đất nước: Theo Kết luận số 20 - KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các nghị quyết, luật về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua. Chú ý một số vấn đề sau:
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: Khẳng định mặc dù năm 2017 cơ bản có nhiều thuận lợi nhưng nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhờ có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là:
Về kinh tế - xã hội, chúng ta đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu đề ra, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra. Xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp tăng mạnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả rõ nét. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại thu được kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ...
- Phân tích tình hình bối cảnh thế giới và trong nước, những thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2018: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột xảy ra ở nhiều nơi; kinh tế thế giới dự báo phục hồi nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều mặt đến nước ta. Ở trong nước, chúng ta được kế thừa những thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới và xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét. Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao. Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp...
- Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (theo Kết luận số 20-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ).
1.2. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của tỉnh
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp; sản xuất kinh doanh còn khó khăn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ còn thấp; tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế (GRDP) tăng trưởng 8,45% (kế hoạch 8%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lần đầu tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của tỉnh đạt trên 50%, thương mại - dịch vụ 38,06%, nông nghiệp - thủy sản 10,93%. Thu hút thêm được 255 dự án (213 dự án trong nước, 42 dự án nước ngoài) với tổng vốn đăng ký đầu tư 15,5 nghìn tỷ đồng và 533,5 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.693 dự án (1.291 dự án trong nước, 402 dự án nước ngoài); có thêm 86 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động là 960 dự án; thành lập mới 1.313 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 13.133 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lên 8.560 doanh nghiệp; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 49,3 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2016; thu ngân sách đạt 12.015 tỷ đồng, tăng 27,1% so cùng kỳ, đạt 112,8% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt 8.639 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, tăng 29%; chi ngân sách đảm bảo chế độ. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 26,2%; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có thêm 27 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 87 xã (đạt 60%), bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã; huyện Mỹ Hào cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đang đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thành lập thị xã; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, toàn tỉnh có thêm 138 phòng học kiên cố cao tầng, nâng tổng số phòng học lên 9.136 phòng, trong đó phòng học kiên cố cao tầng đạt 86%; có thêm 27 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 301 trường, đạt 100% kế hoạch; tạo thêm việc làm mới cho gần 2,24 vạn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 58%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 43%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,41%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc đạt 95,2%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 92%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%; duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn dưới 1%; tỷ lệ làng, khu phố văn hoá đạt 87%, gia đình văn hoá đạt 90%; thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm toàn diện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 (HY-17); tuyển chọn và giao đủ 1.900 tân binh (đạt 100%) cho các đơn vị; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…
- Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018
Các mục tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 8,2%; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 51,53% - Thương mại, dịch vụ 38,12% - Nông nghiệp 10,35%; tổng thu ngân sách đạt 12.005 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 4,2 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%; tạo thêm việc làm mới cho 2,25 vạn lao động; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%; có thêm 01 huyện và 15 - 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,1 tiêu chí/xã. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững. Phấn đấu hoàn thiện và khánh thành Dự án cầu Hưng Hà cùng các công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tạo sự chuyển biến ngay từ đầu năm 2018 về cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cạnh tranh và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan chính quyền các cấp trong tỉnh. Tiếp tục phát động phong trào khởi nghiệp, xây dựng và thông qua chủ trương, cơ chế để thu hút tăng mạnh số doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong tỉnh.
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh và Đề án bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; tập trung giải quyết ngay các điểm gợn, cộm về ô nhiễm môi trường gây nhiều bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 977-TB/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.
Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ các cấp, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyển quân theo Luật nghĩa vụ quân sự, giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc và thực hiện tốt công tác phòng, chống thảm hoạ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 2035.
2. Tiếp tục tuyên truyền các quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, lộ trình, bước đi và những cam kết sắp tới phải thực hiện, chú ý một số sự kiện sau:
- Kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN trong năm 2017, các năm tiếp theo và sự tham gia của Việt Nam; Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.
- Kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC và năm APEC 2017, những lợi ích thiết thực với Việt Nam; các cam kết quốc tế lớn.
- Tinh thần mới của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những nhiệm vụ sắp tới của Việt Nam; các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết; các chương trình hợp tác kinh tế được ký kết qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam; vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức của Liên Hợp quốc.
3. Tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, như các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, “về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, “về công tác dân số trong tình hình mới”; các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về công tác cán bộ, về kinh tế - xã hội và các nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh được ban hành trong năm 2018, cần chú ý các vấn đề sau:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong các nghị quyết; làm cho cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tính đúng đắn, cách mạng và sáng tạo của các quyết sách này; nội dung và những quan điểm mới của các nghị quyết trên.
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết; phản ánh sự tác động cũng như hiệu quả thực hiện của các chính sách kinh tế đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.
4. Phản ánh thực tiễn triển khai đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, ngành, địa phương, chú ý các vấn đề sau:
- Sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội năm 2018.
- Thực tế sinh động của các hoạt động kinh tế và tinh thần lao động sáng tạo, sự chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nhất là những hoạt động tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với việc cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kết quả thực hiện 3 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; Huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; Công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp.
- Thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; sự thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…
5. Tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước...
6. Tuyên truyền quy định, luật pháp quốc tế trên lĩnh vực kinh tế
7. Giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh tế, chú ý một số nội dung sau:
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức giai cấp, ý thức công dân, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức và người lao động nói chung. Giáo dục thái độ lao động và tác phong công nghiệp cho người lao động; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động kinh tế. Đề cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
- Xây dựng môi trường hoạt động kinh tế bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Đấu tranh với tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế như gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu, vi phạm quyền lợi người lao động...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng nội dung thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo Thông báo số 329 - TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Chỉ đạo các sở, ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Quy chế phối hợp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tập trung một số nội dung:
+ Tổ chức các hội nghị thông tin, tuyên truyền về các chính sách, chương trình, dự án, sự kiện kinh tế - xã hội do sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì diễn ra trong năm 2018; kịp thời cung cấp thông tin về những vấn đề dư luận quan tâm hoặc gây bức xúc trong dư luận.
+ Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các nhiệm vụ, sự kiện kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm chủ trì của sở, ngành.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt tốt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh.
- Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
- Chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; nắm vững, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trước những diễn biến của tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh, những tác động về kinh tế - xã hội khi triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); tăng cường định hướng tuyên truyền trên Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh, Bản tin Thông báo nội bộ, Trang thông tin điện tử của Ban.
- Chủ trì phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành trong khối quản lý nhà nước cùng cấp xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2018; qua đó kịp thời định hướng dư luận xã hội và báo chí về các chương trình, dự án, sự kiện liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tuyên truyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, ngành, địa phương và cơ sở.
4. Ban Thường vụ; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Tập trung quán triệt, tuyên truyền các luật, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực kinh tế - xã hội; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; chủ động dự báo, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trước những vấn đề tư tưởng nảy sinh ở địa phương, đơn vị.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh; chủ trì theo dõi, cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện về phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh nổi bật năm 2018.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2018… góp phần quảng bá du lịch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
7. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; bản tin, trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở: Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh; chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người tiêu dùng và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm. 
Vậy, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
 
 
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
Phạm Văn Nghệ

 

Bài viết khác:

Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.