Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:39:09 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 23/03/2018 - 9:06:42 AM | Lượt xem: 1788

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ngày 05/02/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương trình hành động  nêu rõ mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập và đầu mối bên trong của từng đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước của tỉnh cho các đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.
Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền; về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập.
 Về tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các Ban đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cấp ủy chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đề án phương án thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động này của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế có liên quan theo thẩm quyền và giám sát thực hiện. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tổ chức thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, Ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi cơ chế tài chính, chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tể chức, đơn vị, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan tham mưu giúp việc chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp thực hiện, nhất là những vướng mắc, phát sinh; ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và ngành nội vụ các cấp xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động này. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có những vướng mắc phát sinh hoặc có văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo điều chỉnh những nhiệm vụ cụ thể của Chương trình hành động này.
Phòng VHVN

Bài viết khác:

Hưng Yên: triển khai kế hoạch thành lập thị xã Mỹ Hào

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.