9    7    2    0    6    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ/ Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh


 

-----

 

     Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X), những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả quan trọng: nhận thức về vị trí, vai trò công tác khuyến học, khuyến tài ở các cấp các ngành và trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Hội khuyến học các cấp tiếp tục được quan tâm xây dựng, củng cố, ngày càng phát triển. Hội khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện và thành phố được quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động. Đến nay đã có 70% các huyện, thành phố, 80% số xã, phường, thị trấn thành lập hội khuyến học; khoảng 60% số thôn, làng, khu phố có tổ chức khuyến học và hầu hết các trường học phổ thông có hội khuyến học. Phong trào xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” được chú trọng phát triển. Quỹ khuyến học thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, những người con Hưng Yên ở trong và ngoài tỉnh tự nguyện tham gia đóng góp. Quỹ khuyến học của các dòng họ chiếm 25%, quỹ khuyến học các xã, phường, thị trấn chiếm 23%, các thôn, làng, đường phố 14%... trong tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh, đã góp phần đáng kể trong việc động viên, khích lệ kịp thời giáo viên đạt thành tích xuất sắc và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh tiếp tục phát triển. Các trung tâm học tập cộng đồng bước đầu phát huy vai trò trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phổ biến kiến thức khoa học, ứng dụng  kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đáng kể trong việc nâng cao dân trí, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Việc học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã và đang trở thành phong trào tự giác của nhiều cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ công chức, viên chức đã khắc phục khó khăn đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung và từ xa, góp phần chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, nhất là trong các trường học.

Tuy nhiên công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh còn có một số hạn chế, khuyết điểm: một số cấp uỷ đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể, nhất là ở cơ sở chưa quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài ở địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, hiệu quả thấp. Một số huyện chưa quan tâm tới việc xậy dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức khuyến học; còn 20% số xã, phường, thị trấn và 40% số thôn, khu phố chưa có tổ chức khuyến học. Thiếu sự đầu tư, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, dẫn đến hoạt động hiệu quả thấp. Còn không ít cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp chưa tích cực tham gia khuyến học; cơ chế chính sách về khuyến tài và xây dựng xã hội học tập chậm được bổ sung, sửa đổi, chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức tự giác học tập, nâng cao trình độ.

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương đất nước; xây dựng Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn, củng cố, phát triển Hội khuyến học các cấp, tạo các điều kiện thuận lợi, quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách theo quy định, để Hội khuyến học hoạt động hiệu quả, trở thành hạt nhân trong việc liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Hội Khuyến học tỉnh cần chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tổng kết mô hình mới về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội có tính chất đặc thù theo quy định của Chính phủ. Gắn phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Cùng với kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách, Hội khuyến học cần tập trung đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng, phát triển Quỹ khuyến học; quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả, đúng quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp cần tích cực, chủ động tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài; đồng thời động viên, tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, nhân viên tự đi học, bồi dưỡng  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạt kết quả xuất sắc trong học tập.

4. Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khuyến học, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân  đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở kịp thời biểu dương, cổ vũ các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng, dòng họ, cơ quan khuyến học; các tài năng góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các tấm gương vượt khó học giỏi, học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc…

5. Sở Giáo dục - Đào tạo tăng cường phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trong việc kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về Chương trình phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2011 - 2015, một số định hướng đến năm 2020.

6. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung chính sách động viên, khuyến khích tài năng và thực hiện chế đố thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội khuyến học các cấp, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng.

 

để b/c

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW;

- Hội KHVN;

- UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội tỉnh;

- Các huyện uỷ, thành uỷ và ĐUTTTU;

- Hội khuyến học tỉnh;

- Các đ/c TUV;

- LĐ,CVTH-NC VPTU;

- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Cường

 


 

Tổng số trang21-40 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp