9    7    7    4    9    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ/ Hướng dẫn số 57- HD/BTGTU ngày 23/01/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

Hướng dẫn số 57-  HD/BTGTU ngày 23/01/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 

Năm 2014, đất nước có nhiều ngày lễ lớn như: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2014); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014); 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014); 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014); 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/ 2014); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) và một số ngày kỷ niệm khác.

Căn cứ Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 10/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014.

3. Công tác tuyên truyền cần được triển khai với các hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô cấp quốc gia: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014); Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014).

Các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm các sự kiện trên, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền vào dịp kỷ niệm.

2. Các sự kiện tổ kỷ niệm ở quy mô địa phương:

2.1- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2014)

a) Nội dung tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm ở địa phương:

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

b) Các hoạt động kỷ niệm

Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên coi trọng việc tuyên truyền các nội dung trên nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy tinh thần “Giữ vững ý chí chiến đấu” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2.2- Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)

a) Nội dung tuyên truyền:

- Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

- Kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Các hoạt động kỷ niệm: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền sau.

2.3- Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung làm rõ những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 84 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung phản ánh các giải pháp và kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 của các tổ chức đảng và đảng viên.

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong các phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình còn nhiều khó khăn; động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nêu cao ý chí và quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, của địa phương; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

b) Các hoạt động kỷ niệm

- Trung ương và địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm, nhưng tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức khác phù hợp như: tăng cường tuyên truyền, giáo dục; tổ chức biểu dương, gặp mặt, tọa đàm các tổ chức đảng tiêu biểu, đảng viên gương mẫu trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức trao Huy hiệu 30, 40, 50 năm… tuổi Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014; lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là trong thanh niên để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các họat động “Đền ơn, đáp nghĩa”, các chương trình hành động cách mạng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Phố Hiến, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở; các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của ngành, địa phương, đơn vị dành thời lượng tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các hoạt động, chương trình văn hoá, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim để tuyên truyền, cổ động về các sự kiện, nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Hưng Yên.

2.4- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

b) Các hoạt động kỷ niệm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nội dung trên.

2.5- Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)

a) Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Ca ngợi truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, chống các thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

b) Các hoạt động kỷ niệm

- Trung ương và địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm.

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở có các tin, bài tuyên truyền các nội dung trên. Tùy theo điều kiện của các địa phương tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, gặp mặt quân nhân, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…; thông qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị nội bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

2.6- Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014)

a) Nội dung tuyên truyền

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tùy điều kiện thực tế, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị biểu dương các gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh của Người.

b) Các hoạt động kỷ niệm

- Trung ương và địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm.

- Các địa phương có khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm.

- Tuyên truyền trên trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở; thông qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị nội bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội… nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân năm 2014 với chủ đề: “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

2.7- Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014)

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

b) Các hoạt động kỷ niệm

- Tuỳ theo điều kiện cụ thể, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp như: hội thảo, tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích cách mạng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn. Các hoạt động kỷ niệm cần gắn với các sự kiện diễn ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; biểu dương nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trên trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở về các nội dung nêu trên; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống lịch sử, sinh hoạt chính trị - xã hội, phim ảnh, triển lãm, các hội diễn văn nghệ, thi đấu thể dục - thể thao, hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, cách mạng. Chú trọng tuyên truyền trên các khẩu hiệu như: panô, áp phích, băng rôn,...

2.8- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/8/1939 - 28/8/2014)

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam.

- Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; làm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong công nhân, viên chức, lao động; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

b) Các hoạt động kỷ niệm

Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền vào dịp kỷ niệm.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy:

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 bằng các hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2014 của các địa phương, cơ quan, đơn vị; có pa nô, áp phích, khẩu hiệu trên các trục đường hoặc trung tâm địa phương, đơn vị.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn, phát hành tài liệu, phổ biến, tuyên truyền giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và công bố các tư liệu, nhân chứng liên quan đến các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương, nhất là về cuộc Cách mạng tháng Tám, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

4. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng chuyên trang, chuyên mục; dành thời lượng thỏa đáng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.

5. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh có các hình thức động viên, khích lệ các văn nghệ sỹ, các nhà báo, bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện và nhân rộng các điển hình, nhân tố mới. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sỹ.

6. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” .

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động của tổ chức.  

 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ!

 

2. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014)!

 

3. Nhiệt liệt chào mừng 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

 

4. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2014)!

 

5. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

 

6. Nhiệt liệt chào mừng 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)!

 

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Hưng Yên thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

 

8. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)!

 

9. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

 

10. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)!

 

11. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014)!

 

12. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)!

 

13. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

 

14. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII!

 

15. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 

16. Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020!

 

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 

18. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đông 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp