9    7    3    7    2    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Năm 2012, cơ cấu kinh tế tỉnh Hưng Yên ước đạt nông nghiệp 20,84% -công nghiệp, xây dựng 47,48% - dịch vụ 31,67%

Năm 2012, cơ cấu kinh tế của tỉnh ước đạt nông nghiệp 20,84% - công nghiệp, xây dựng 47,48% - dịch vụ 31,67%

 Theo các dự thảo báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh ngày 01/11/2012, năm 2012, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng sự nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh và đạt được nhiều kết quả về kinh tế-xã hội. Tuy tốc độ tăng trưởng có giảm nhưng tất cả các lĩnh vực kinh tế đều tiếp tục tăng trưởng với mức cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Năm 2012, ước giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 0,22%; công nghiệp tăng 9,01%, dịch vụ tăng 11,5%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp-công nghiệp, xây dựng-dịch vụ ước đạt 20,84%-47,48%-31,67%. Thu ngân sách nhà nước ước cơ bản đạt dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa ước đạt 3.550 tỷ đồng (bằng dự toán Trung ương giao). Chi ngân sách nhà nước địa phương bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh, trong đó chi đầu tư phát triển, tăng 73% so với dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước 1.095 triệu USD (vượt 28,82% so với kế hoạch năm)...

Về đầu tư xây dựng cơ bản, việc bố trí vốn cho các dự án, công trình bảo đảm nguyên tắc tập trung vốn cho các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2011 và dự kiến hoàn thành trong năm 2012, hạn chế các công trình, dự án khởi công mới. Nhìn chung các công trình cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng nhanh. Dự kiến đến hết năm,  khối lượng thực hiện các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản tỉnh quản lý đạt 113% kế hoạch vốn; các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản huyện, xã quản lý đạt 110% kế hoạch vốn; các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ cho mục tiêu địa phương, bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ đạt 100% kế hoạch năm.

 

HD

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp