9    7    7    1    7    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Ân Thi: Bế giảng lớp đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị năm 2012

Ân Thi: Bế giảng lớp đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị  năm 2012

 

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ân Thi đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ân Thi tổ chức bế giảng lớp đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị năm 2012. Sau gần 30 ngày học tập, 91 học viên là cán bộ đảng viên của 53 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã được nghiên cứu 3 học phần về: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để  nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho học viên. Đồng thời giúp các học viên có dịp soi rọi, đối chiếu liên hệ thực tiễn trong quá trình công tác ở cơ sở thời gian qua, từ đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ bản thân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ mới.

 Kết quả có 91 học viên theo học được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng sơ cấp Lý luận chính trị, trong đó có 9 học viên được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc, chuyên cần trong học tập.

 

 

 

 

                                                      Lê Minh Đức- Huyện ủy Ân Thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 87)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5.  Trước · Tiếp