9    7    4    5    4    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ/ Công văn số 384 - CV/BTGTU ngày 19/7/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BTG các cấp với cơ quan QLNN cùng cấp… và đôn đốc Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam”

Công văn số 384 - CV/BTGTU ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BTG các cấp với cơ quan QLNN cùng cấp… và đôn đốc Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam”

 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 221 - QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 87 - HD/BTGTW ngày 09/10/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thông báo số 329 - TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

 

Thực hiện Kế hoạch số 18 - KH/BTCCT ngày 24/4/2012 của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

 

 

Đến ngày 15/7/2012, có 2/10 huyện uỷ (Kim Động, Phù Cừ) đã triển khai thực hiện Thông báo số 329 - TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đơn vị còn lại chưa nghiêm túc triển khai Thông báo số 329 - TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; có 8/20 huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Phù Cừ, Tiên Lữ, Công an, Quân sự, Hội CCB tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh Đoàn) đã ban hành kế hoạch và công văn triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam”, đồng thời giao số lượng bài thi cụ thể cho các chi, đảng bộ và đơn vị trực thuộc (các đơn vị còn lại đã ban hành văn bản chỉ đạo nhưng chưa giao số lượng bài thi cụ thể).

Để thực hiện tốt Thông báo số 329 - TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 18 - KH/BTCCT ngày 24/4/2012 của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh về triển khai Cuộc thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: 

1. Thường trực các huyện, thành uỷ chỉ đạo Ban tuyên giáo nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo số 329 - TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 10/8/2012.

 

2. Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và giao số lượng bài thi cụ thể cho cơ sở. Báo cáo kết quả và lựa chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ  chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) đảm bảo thời gian quy định tại Kế hoạch số 18 - KH/BTCCT (riêng Đảng bộ Công an, Quân sự gửi bài dự thi theo ngành dọc).

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Thanh Thuỷ

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp